Prindi leht

Lugupeetud sordiomanikud, -esindajad, -säilitajad ja seemnetootjad

4. jaanuar 2019

Teavitame jõustunud muudatusest. Alates 01.01.2019 väljastab Põllumajandusamet (PMA) sertifitseerimise nõuetele vastavale seemnepartiile sertifitseerimise otsuse ning nõuetele mittevastavale seemnepartiile sertifitseerimata jätmise otsuse. Seemnetunnistusi enam sellisel kujul ei väljastata, küll aga on sertifitseerimise otsusel olemas sama info, mis senisel seemnetunnistusel.

Vastavalt haldusmenetluse seadusele peab haldusorgan enne menetlusosalise suhtes sellise toimingu sooritamist, mis võib kahjustada tema õigusi (seemnepartii sertifitseerimata jätmine), andma talle võimaluse arvamuste ja vastuväidete esitamiseks. Selleks saadab PMA seemnepartii sertifitseerimata jätmise otsuse eelnõu läbi dokumendihaldussüsteemi (WDT) seemnepartii sordi omanikule, esindajale või säilitajale kui sertifitseerimise taotlejale ning ootab arvamusi ja vastuväiteid kolme tööpäeva jooksul. Otsus vormistatakse peale kolme tööpäeva möödumist arvestades esitatud arvamusi ja vastuväiteid.

Seemnete sertifitseerimise menetlus on seemne või paljundusmaterjali sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse alusel tehtav haldusmenetlus, mille lõpuks peab PMA kui haldusorgan tegema otsuse, kas seemnepartii sertifitseerida või jätta sertifitseerimata. Otsusel kuvatakse muude oluliste andmete hulgas ka seemnepartiile väljastatavate etikettide numbrite vahemik.

Muudatus tuleneb vajadusest tagada rakendusdirektiivi (EL) 2016/317 eesmärgi – etikettide jälgitavuse – saavutamine.

Soovime teile edukat ja saagirohket uut aastat!

Rohkem infot
Piia Puusepp
piia.puusepp@pma.agri.ee
5101079


09.05.2019 - Taimekaitsetöödel peavad kõik kasutajad järgima ohutusnõudeid

06.05.2019 - Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks tuleb Põllumajandusametile esitada taotlus hiljemalt 17. juuniks

06.05.2019 - Põllumajandusamet pöörab suurendatud tähelepanu rapsipõldudele

02.05.2019 - Eesti tunnistas kehtetuks viie dikvaati sisaldava taimekaitsevahendi loa

30.04.2019 - Käesolevaks hooajaks kehtestati erandid insektitsiidide päevaseks pritsimiseks

29.04.2019 - Värske puu- ja köögivilja müüjal on kohustus tõendada kauba päritolu

24.04.2019 - Ärge ostke teadmata päritoluga istikuid

23.04.2019 - Eestis keelustatakse tiraami sisaldav taimekaitsevahend

18.04.2019 - MAK meetme 4.3.2 tasuta infopäev

05.04.2019 - Tolmeldajate kaitsmise eesmärgil täpsustati insektitsiidide kasutustingimusi