Prindi leht

MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 meede 4.3 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid"Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 rakendamise aluseks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus.


Euroopa Liit toetab maaparandussüsteemi kuuluvate rajatiste rekonstrueerimist, ehitamist ja uuendamist Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 meetme "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid" kaudu.

Maaeluministri 29.07.2015.a. määrus nr 76  Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus  

Maaeluministri 07.05.2018.a. määrus nr 26  Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele


NB !  Alates 09.02.2019.a. kehtib muudatustega  maaeluministri 29.07.2015.a. määrus nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus".

Maaeluministri 27.07.2015.a. määruse nr 76  2019.a. muutmise määrus

NB !   Määruse nr 76 oluline 2019.a. muudatus on, et maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõte esitatakse Põllumajandusametile  hiljemalt 1.augustiks. 

Osas "Dokumentide vormid" on Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus" lisade vormid.

MAK meede 4.3  2019.a. ettenähtud toetuse kogusumma on 9200 000 eurot, millest jaotus sihtgruppide vahel on järgmine: 1) mittetulundusühingud - 5600 000 eurot; 2) ettevõtjad - 2400 000 eurot; 3) riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamine - 600 000 eurot; 4) Maaeluministeeriumi valitsusasutused ja tema hallatavad riigiasutused - 600 000 eurot (Alus: Maaeluministri 26.03.2019.a. käskkiri nr 57).

MAK meede 4.3.2. "Põllu- ja metsamajanduse" taristu arendamine ja hoid" toetuste 2019.a. taotluste vastuvõtmine toimub e-PRIAs oktoobrikuus.


Kohapealse investeeringukontrolli käigus kontrollitakse ka objekti nõuetekohase tähistuse olemasolu vastavalt maaeluministri 22.12.2015 määrusele nr 26 Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020


Alljärgnevas osas on Maaeluministri määruste nr 26 ja nr 76 seletuskirjad (2015-2019) ning statistilised andmed aastate kaupa.

2018.a.
2017.a.
2016.a.
2015.a.
2014.a.
2013.a.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu 2017.a., 2018.a. ja 2019.a. infopäevade ettekanded on sellel veebilehel


 Maaeluministri 26.03.2019.a. käskkiri nr 57 Perioodil 2014-2020 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohasteks maaelu arengu toetuseks ettenähtud vahendie jaotus 2019 aastal

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2019 määruse (04.02.2019) seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2018 määruse (27.03.2018) seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2018 määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2017 määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2016 määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 seletuskiri

 Maaeluministri 07.05.2018.a. määruse nr 26 seletuskiri