Prindi leht

TRÜKISED JA UURIMISTÖÖD


Järgnevalt on toodud maaparandussüsteemi projekteerimiseks, ehitamiseks ja kasutamiseks koostatud trükised ja uurimistööde aruanded.

NB !
I.  Maaparanduse ehitus- ja uuendusprojektides kogumik "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019" on kasutusel alates 08.07.2020.a.

II. Trükised "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2008" ja "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2013" projekteerimisel mitte kasutada.
 
I. Trükised

 MAAPARANDUSRAJATISTE TÜÜPJOONISED 2019, 98 lk PDF UUS !

 Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019, DWG

 HEA PÕLLUMAJANDUSTAVA, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Maaeluministeerium, 2020, 100 lk.

 MAAPARANDUSRAJATISTE TÜÜPJOONISED, Põllumajandusministeerium, Tallinn 2013, 100 lk_PDF

 Maaparandusrajatiste tüüpjoonised - AutoCad (korrigeeritud 2015)

 MAAPARANDUSRAJATISTE TÜÜPJOONISED, Põllumajandusministeerium, Tallinn 2008, 120 lk _ PDF

 Maaparandusrajatiste tüüpjoonised - AutoCad

 Metsamaaparandustööd (2015)

 METSAKUIVENDUSE KESKKONNAMÕJU - Ülevaade /Mari Kaisel, Kaupo Kohv/ Eestimaa Looduse Fond, Tartu 2009, 36 lk.

 JUHEND MAAPARANDUSSÜSTEEMI KESKKONNAKAITSERAJATISE KAVANDAMISEKS I osa - Põllumajandusliku hajureostuse leviku ja erosiooni tõkestamine ning looduskahjude vähendamine, Põllumajandusministeerium, Tallinn 2007, 24 lk

 JUHEND MAAPARANDUSSÜSTEEMI KESKKONNAKAITSERAJATISTE KAVANDAMISEKS II osa - Eesvoolude tervendamine. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2007, 12 lk

 MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE EHITUS- JA HOIUKULUD NING KALKULATIIVSED ÜHIKUMAKSUMUSED MEETME 3.4 RAKENDAMISEL, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005, 132 lk.

 II. U U R I M I S T Ö Ö D

 ARUANNE 2014 Drenaažkuivendusega maal kuivendussüsteemide seisundi uurimine peenliivade ja sügava turba aladel

 MEETME 1.8 RAAMES RAJATUD MAAPARANDUSSÜSTEEMI KESKKONNAKAITSERAJATISTE EFEKTIIVSUSE SELGITAMINE, Eesti Maaülikool, Tartu 2010, 24 lk. Tellija Põllumajandusministeerium

 RMK TUDU PIIRKONNA METSATEEDE SEIREPROGRAMMI ARUANNE, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinn 2010, 67 lk. Tellija Riigimetsa Majandamise Keskus

 METSAPARANDUSES KASUTATAVATE SETTEBASSEINIDE PROJEKTEERIMISE SOOVITUSED, PB Maa ja Vesi AS, Tallinn 2009, 34 lk., Tellija Riigimetsa Majandamise Keskus

 Settebasseinide projekteerimise soovitused, Joonis 1. Settebasseinide asukohaplaan.

 Settebasseinide projekteerimise soovitused, Joonis 6. Nomogramm SB II raadiuse valikuks ja settesüvise mahu määramiseks.