Prindi leht

MAAPARANDUSE VALDKONDA KÄSITLEVAD MUUD ÕIGUSAKTID



EUROOPA LIIDU ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISE SEADUS

   Maaeluministri 29.07.2015. määrus nr 76  Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

  
   Maaeluministri 07.05.2018. määrus nr 26  Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

......................................................................................................................................................................

AVALIKU TEABE SEADUS

      Keskkonnaministri 26.10.2011. määrus nr 64 Geodeetiline süsteem

......................................................................................................................................................................


ASENDUSTÄITMISE JA SUNNIRAHA SEADUS

......................................................................................................................................................................

EHITUSSEADUSTIK
 
  

     Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. määrus nr 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded

     Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 72 Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri

     Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. määrus nr 102 Tee ehitamise ja korrashoiu terminid

     Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded

......................................................................................................................................................................

EHITUSSEADUSTIKU JA PLANEERIMISSEADUSE RAKENDAMISE SEADUS

.....................................................................................................................................................................


HALDUSMENETLUSE SEADUS


......................................................................................................................................................................


ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS

......................................................................................................................................................................

JAHISEADUS

......................................................................................................................................................................


KESKKONNAMÕJU HINDAMISE JA KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMI SEADUS

     Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. määrus nr 224  Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu

.....................................................................................................................................................................

KESKKONNASEADUSTIKU ÜLDOSA SEADUS

....................................................................................................................................................................

KORRAKAITSESEADUS

.....................................................................................................................................................................

LOODUSKAITSESEADUS

    Keskkonnaministri 15.06.2004. määrus nr 73  Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu

    Keskkonnaministri 28.05.2004. määrus nr 58  Suure üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord 

 .....................................................................................................................................................................


MAAKORRALDUSSEADUS

.....................................................................................................................................................................

MAAKATASTRISEADUS   

.....................................................................................................................................................................


MAAPÕUESEADUS

.................................................................................................................................................................


MAJANDUSTEGEVUSE SEADUSTIKU ÜLDOSA SEADUS

.....................................................................................................................................................................


METSASEADUS

    Keskkonnaministri 27.12.2006. määrus nr 88  Metsa majandamise eeskiri

    Keskkonnaministri 21.02.2007. määrus nr 14  Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus 

    Keskkonnaministri 14.04.2014. määrus nr 10 Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ja toetuse tagasinõudmise kord 

 .....................................................................................................................................................................


MITTETULUNDUSÜHINGUTE SEADUS


.....................................................................................................................................................................

MUINSUSKAITSESEADUS


.....................................................................................................................................................................

PLANEERIMISSEADUS

   Vabariigi Valitsuse 17.12.2015. määrus nr 133 Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused

.....................................................................................................................................................................

RAUDTEESEADUS

.....................................................................................................................................................................


RIIGIHANGETE SEADUS

.....................................................................................................................................................................

RIIGILÕIVUSEADUS

 ..................................................................................................................................................................


RIIGIVARASEADUS

....................................................................................................................................................................

TOOTE NÕUETELE VASTAVUSE SEADUS

      Majandus- ja taristuministri 26.07.2013. määrus nr 49 Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord ....................................................................................................................................................................

VEESEADUS

    
Vabariigi Valitsuse 08.03.2012. korraldus nr 116  Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine

     Keskkonnaministri 26.04.2019. määrus nr 18  Maapinna kalde määramise alused põllumassiivi piires ning kaldega ala väetamise erandid

      Keskkonnaministri 08.10.2019. määrus nr 52  Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja põlluraamatu pidamise kord 

    Vabariigi Valitsuse 07.01.
2016. kinnitatud Veemajanduskavad   

.....................................................................................................................................................................