Prindi leht

Euroopa Liidu õigusaktid

 Euroopa Nõukogu direktiivid ja otsused:


NÕUKOGU DIREKTIIV 66/402/EÜ
, 14. juuni 1966, teraviljaseemne turustamise kohta
COUNCIL DIRECTIVE  66/402/EEC of 14 June 1966 on the marketing of cereal seed

Nõukogu direktiiv 66/401/EÜ
, 14. juuni 1966, söödakultuuride seemne turustamise kohta
COUNCIL DIRECTIVE 66/401/EEC of 14 June 1966  on the marketing of fodder plant seed

Nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ
, 13. juuni 2002, õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta
COUNCIL DIRECTIVE 2002/57/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed of oil and fibre plants

Nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ,
13. juuni 2002, köögiviljaseemne turustamise kohta
COUNCIL DIRECTIVE 2002/55/EC of 13 June 2002 on the marketing of vegetable seed

Nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ
, 13. juuni 2002, peediseemne turustamise kohta
COUNCIL DIRECTIVE 2002/54/EC of 13 June 2002 on the marketing of beet seed
Nõukogu otsus 2004/371/EÜ, 20. aprill 2004, söödakultuuridena kasutamiseks mõeldud seemnesegude turustamise tingimuste kohta
Council decision of 20 April 2004 (2004/371/EC) on conditions for the placing on the market of seed mixtures intended for use as fodder plants

Nõukogu otsus 2003/17/EÜ
, 16. detsember 2002, kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandatesriikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta
COUNCIL DECISION of 16 December 2002 (2003/17/EC)on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed-producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries

Nõukogu otsus 2005/834/EÜ
, 8. november 2005, mis käsitleb kolmandates riikides tehtavate sordi säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsust millega muudetakse otsust 2003/17/EÜ
COUNCIL DECISION of 8 November 2005 (2005/834/EC) on the equivalence of checks on practices for the maintenance of varieties carried out in certain third countries and amending Decision 2003/17/EC
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus nr 1105/2012/EL,  21. november 2012, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ, pikendades selle kohaldamisperioodi ja ajakohastades tootmisele heakskiitu andvate ja tootmise kontrolli eest vastutavate ametiasutuste ja kolmandate riikide nimede loetelu
DECISION No 1105/2012/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 November 2012 amending Council Decision 2003/17/EC by extending its period of application and by updating the names of a third country and of the authorities responsible for the approval and control of the production

Euroopa Komisjoni määrused, direktiivid, otsused:
Komisjoni otsus 2004/266/EÜ, 17. märts 2004, millega lubatakse trükkida ettenähtud teave kustumatult söödakultuuriliikide seemnete pakenditele.

Komisjoni otsus 2004/842/EÜ,
1. detsember 2004, rakenduseeskirjade kohta, mille alusel liikmesriigid võivad lubada turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku põllumajandustaimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks
Komisjoni otsus 2005/200/EÜ, 2. märts 2005, millega lubatakse Eestil, Lätil, Leedul ja Maltal vastu võtta rangemad nõuded tuulekaera (Avena fatua) esinemise suhtes teraviljaseemnes.

Komisjoni määrus 217/2006,
8. veebruar 2006, milles sätestatakse nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide loaga ajutiselt lubada minimaalsetele idanevusnõuetele mittevastava seemne turustamine.

Komisjoni direktiiv 2006/47/EÜ
, 23. mai 2006, milles sätestatakse eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist teraviljaseemnes.

Komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ,
20. juuni 2008, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks.

Komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ
, 26. november 2009, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks.

Komisjoni direktiiv 2010/60/EL
, 30. august 2010, millega sätestatakse teatavad erandid looduskeskkonna säilitamiseks mõeldud söödakultuuride seemnesegude turustamiseks.

Komisjoni otsus 2005/200/EÜ,
2. märts 2005, millega lubatakse Eestil, Lätil, Leedul ja Maltal vastu võtta rangemad nõuded tuulekaera (Avena fatua) esinemise suhtes teraviljaseemnes
Komisjoni otsus2010/680/EL, 9. november 2010, millega vabastatakse Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa, Küpros, Läti, Leedu, Malta, Madalmaad, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik kohustusest kohaldada teatavate liikide suhtes nõukogu direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ vastavalt söödakultuuride seemne, teraviljaseemne, viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali, metsapaljundusmaterjali, peediseemne, köögiviljaseemne ning õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta.
Komisjoni otsus 2011/180/EL, 23. märts 2011, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ selles osas, mis tingimustel võib anda loa samasse liiki kuuluvate erinevate köögiviljasortide standardseemnete segude väikepakendite turulelaskmiseks.
Komisjoni rakendusdirektiiv 2012/37/EL, 22. november 2012, millega muudetakse nõukogu direktiive 66/401/EMÜ ja 66/402/EMÜ seoses Galega orientalis Lam. seemne suhtes kohaldatavate tingimuste, teatavate söödakultuuride seemnepartiide maksimummassi ja Sorghum spp. proovi kogusega
Komisjoni rakendusdirektiiv 2013/45/EL, 7. august 2013, millega muudetakse nõukogu direktiive 2002/55/EÜ ja 2008/72/EÜ ning komisjoni direktiivi 2009/145/EÜ seoses tomati botaanilise nimega