Prindi leht

Seemned

Seemne valdkonna põhitöö on seemnete sertifitseerimine rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Ülesannete hulka kuulub veel riiklikku järelevalve korraldamine seemnete pakendamise ja turustamise üle.

Vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele peab sordilehte võetud sordi turustatav seeme olema sertifitseeritud. Sordilehte võetavate taimeliikide loetelu leiate siit. Turustamine eelpool nimetatud seaduse tähenduses on seemne müügiks pakkumine, müügi eesmärgil omamine, müümine või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmine. Turustamiseks ei loeta seemne üleandmist katsete tegemiseks, sealhulgas teadus- ja aretustööks, või tootmiseks, kui sellega ei anta üle omandiõigust sellele seemnele või sellest saadud viljale. 

Seemne sertifitseerimine on selle põlvnemise, liigi- ja sordiehtsuse ning -puhtuse ja kvaliteedi kontrollimine ning seemnepakendite sulgemine ja märgistamine Põllumajandusameti järelevalve all vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele. Sõltuvalt taimeliigist või liikide grupist tehakse sertifitseerimise käigus põldtunnustamine, proovide analüüsimine ning järelkontrolli põldkatsed.

Lõppeesmärgiks on kindlustada tarbija varustamine kontrollitud kvaliteetse seemnega ehk sertifitseeritud seemnega.

Põllumajandusamet korraldab seemne sertifitseerimise sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse alusel. Taotlust on võimalik esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu. Juhendi taotluse esitamiseks leiate siit. Rohkem infot seemnete sertifitseerimise kohta leiate siit.

Vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele saab ettevõtja alates 01.04.2019 teha seemnete sertifitseerimise toiminguid – põldtunnustamist, seemneproovi võtmist, seemnepartiide analüüsimist – kui tal on selleks olemas tegevusluba. Vastava loa väljastab Põllumajandusamet. Juhendi tegevusloa taotlemisek leiate siit. Soovitusliku vormi taotluse täitmiseks leiate siit.

Seemnete pakendamine on majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) mõistes majandustegevus, mis on iseseisvalt teostatav, tulu saamise eesmärgiga ja püsiv tegevus. Majandustegevuse üle teostab riikliku järelevalvet majandushaldusasutus, kes seemnete pakendamise korral on Põllumajandusamet. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 95 kohaselt peab seemnete pakendaja Põllumajandusametile esitama enne tegevuse alustamist majandustegevusteate, mille andmed kantakse taimekaitseseaduse § 30 lõike 1 alusel asutatud taimetervise registrisse. Rohkem infot taimetervise registrikande taotlemise kohta leiate siit. Seemne pakendajale esitatavate nõuete kohta leiate infot siit.


PMAIS