Prindi leht

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrused:

2016/2031/EL: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 26. oktoober 2016, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ

2016/2031/EU: Regulation of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC
--------------------------------------------------------------------------------
2017/625/EL: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 15. märts 2017, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) EMPs kohaldatav tekst

2017/625/EU: Regulation of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation) Text with EEA relevance

--------------------------------------------------------------------------------


Euroopa Komisjoni rakendusmäärused:


2020/178/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 31. jaanuar 2020, kolmandatest riikidest saabuvatele reisijatele ja postiteenuste ning teatavate ettevõtjate klientidele sellise teabe esitamise kohta, mis käsitleb taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liidu territooriumile sissetoomise keeldu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/2031

2020/178/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 31 January 2020 on the presentation of information to passengers arriving from third countries and to clients of postal services and of certain professional operators concerning the prohibitions as regards the introduction of plants, plant products and other objects into the Union territory in accordance with Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council
--------------------------------------------------------------------------------

2019/2129/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 25. november 2019, millega kehtestatakse eeskirjad teatavate liitu sisenevate looma- ja kaubasaadetiste identsus- ja füüsilise kontrolli sagedusmäärade ühetaolise kohaldamise kohta


2019/2129/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 25 November 2019 establishing rules for the uniform application of frequency rates for identity checks and physical checks on certain consignments of animals and goods entering the Union
--------------------------------------------------------------------------------

2019/2130/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 25. november 2019, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad piiripunktides ametliku kontrolli alla kuuluvate loomade ja kaupade dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli ajal ja järel tehtavate toimingute kohta

2019/2130/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 25 November 2019 establishing detailed rules on the operations to be carried out during and after documentary checks, identity checks and physical checks on animals and goods subject to official controls at border control posts
--------------------------------------------------------------------------------

2019/2148/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 13. detsember 2019, milles käsitletakse erieeskirju Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt taimede, taimsete saaduste ja muude objektide karantiinijaamadest ja kinnistest üksustest väljaviimise kohta

2019/2148/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 13 December 2019 on specific rules concerning the release of plants, plant products and other objects from quarantine stations and confinement facilities pursuant to Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council
--------------------------------------------------------------------------------

2019/2072/EL;
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 28. NOVEMBER 2019, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste katsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/2019

2019/2072/EU; COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION OF 28 November 2019 establishing uniform conditions for the implementation of Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and the Council, as regards protective measures against pests of plants, and repealing Commission Regulation (EC) No 690/2008 and amending Commission Implementing Regulatsioon (EU) 2018/2019

--------------------------------------------------------------------------------
2019/1715/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS,30. september 2019, millega kehtestatakse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi ja selle süsteemikomponentide toimimise eeskirjad (IMSOCi määrus)

2019/1715/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 30 September 2019 laying down rules for the functioning of the information management system for official controls and its system components (the IMSOC Regulation)
--------------------------------------------------------------------------------
2019/1014/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 12. juuni 2019, millega kehtestatakse piiripunktide, sealhulgas kontrollikeskuste miinimumnõudeid käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad ning piiripunktide ja kontrollipunktide loetlemise vorm, kategooriad ja lühendid

2019/1014/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 12 June 2019 to lay down detailed rules on minimum requirements for border control posts, including inspection centres, and for the format, categories and abbreviations to use for listing border control posts and control points
--------------------------------------------------------------------------------
2019/66/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 16. jaanuar 2019, millega kehtestatakse ühtne praktiline kord taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ametlikuks kontrolliks, mille eesmärk on teha kindlaks, kas kõnealused tooted vastavad nende suhtes kohaldatavatele liidu eeskirjadele taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta

2019/66/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 16 January 2019 on rules on uniform practical arrangements for the performance of official controls on plants, plant products and other objects in order to verify compliance with Union rules on protective measures against pests of plants applicable to those goods
--------------------------------------------------------------------------------
2018/2019/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ajutine loetelu ning kõnealuse määruse artikli 73 tähenduses selliste taimede loetelu, mille sissetoomisel liitu ei nõuta fütosanitaarsertifikaati

2018/2019/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 18 December 2018 establishing a provisional list of high risk plants, plant products or other objects, within the meaning of Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031 and a list of plants for which phytosanitary certificates are not required for introduction into the Union, within the meaning of Article 73 of that Regulation
--------------------------------------------------------------------------------
2018/2018/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse erieeskirjad korra kohta, mida tuleb järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõike 1 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektidega seotud riskihindamise tegemisel

2018/2018/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 18 December 2018 laying down specific rules concerning the procedure to be followed in order to carry out the risk assessment of high risk plants, plant products and other objects within the meaning of Article 42(1) of Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council
--------------------------------------------------------------------------------
2017/2313/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 13. detsember 2017, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks vajaliku ning kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi vormi nõuded

2017/2313/EU: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 13 December 2017 setting out the format specifications of the plant passport for movement within the Union territory and the plant passport for introduction into, and movement within, a protected zone
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2019/723/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 2. mai 2019, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide esitatavate aastaaruannete puhul kasutatava standardvormi näidisega

2019/723/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 2 May 2019 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the standard model form to be used in the annual reports submitted by Member States
--------------------------------------------------------------------------------
2019/530/EL: KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS, 27. märts 2019, millega määratakse taimekahjustajate Euroopa Liidu referentlaborid putukate ja lestade, ümarusside, bakterite, seente ja munasseente ning viiruste, viroidide ja fütoplasmade jaoks

2019/530/EU: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION of 27 March 2019 designating European Union reference laboratories for pests of plants on insects and mites, nematodes, bacteria, fungi and oomycetes, viruses, viroids, and phytoplasmas
--------------------------------------------------------------------------------

Euroopa Komisjoni delegeeritud määrused:

2019/2123/EL: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS,10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selles osas, millistel juhtudel ja tingimustel võib teatavate kaupade identsus- ja füüsilist kontrolli teha kontrollipunktis ning dokumentide kontrolli mujal kui piiripunktis

2019/2123/EU: COMMISSION DELEGATED REGULATION of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules for the cases where and the conditions under which identity checks and physical checks on certain goods may be performed at control points and documentary checks may be performed at distance from border control posts
--------------------------------------------------------------------------------

2019/2124/EL: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ

2019/2124/EU: COMMISSION DELEGATED REGULATION of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules for official controls of consignments of animals and goods in transit, transhipment and onward transportation through the Union, and amending Commission Regulations (EC) No 798/2008, (EC) No 1251/2008, (EC) No 119/2009, (EU) No 206/2010, (EU) No 605/2010, (EU) No 142/2011, (EU) No 28/2012, Commission Implementing Regulation (EU) 2016/759 and Commission Decision 2007/777/EC

--------------------------------------------------------------------------------

2019/2125/EL: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 puidust pakkematerjalile ametliku erikontrolli tegemise eeskirjade, teatavatest saadetistest teatamise ning nõuete rikkumise korral võetavate meetmete osas

2019/2125/EU: COMMISSION DELEGATED REGULATION of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules concerning the performance of specific official controls of wood packaging material, notification of certain consignments and measures to be taken in cases of non-compliance
--------------------------------------------------------------------------------

2019/2122/EU: COMMISSION DELEGATED REGULATION of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of animals and goods exempted from official controls at border control posts, specific controls on passengers’ personal luggage and on small consignments of goods sent to natural persons which are not intended to be placed on the market and amending Commission Regulation (EU) No 142/2011
--------------------------------------------------------------------------------
2019/2074/EL: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS, 23. september 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses spetsiaalse ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse teatavate looma- ja kaubasaadetiste suhtes, mis on pärit liidust ja saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi sisenemiskeelu tõttu

2019/2074/EU: COMMISSION DELEGATED REGULATION of 23 September 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules on specific official controls on consignments of certain animals and goods originating from, and returning to the Union following a refusal of entry by a third country
--------------------------------------------------------------------------------  
2019/1702/EL: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS, 1. august 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, kehtestades prioriteetsete taimekahjustajate loetelu
2019/1702/EU: COMMISSION DELEGATED REGULATION of 1 August 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council by establishing the list of priority pests
--------------------------------------------------------------------------------
2019/1602/EL: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS, 23. aprill 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses ühtse sisseveodokumendiga, mis on kaasas loomade ja kaupade saadetistega kuni nende sihtkohani

2019/1602/EU: COMMISSION DELEGATED REGULATION of 23 April 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council concerning the Common Health Entry Document accompanying consignments of animals and goods to their destination
--------------------------------------------------------------------------------
2019/1012/EL: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS, 12. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 ja sätestatakse erandid kontrollpunktide määramise eeskirjadest ja piiripunktide miinimumnõuetest

2019/1012/EU: COMMISSION DELEGATED REGULATION of 12 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council by derogating from the rules on the designation of control points and from the minimum requirements for border control posts
--------------------------------------------------------------------------------
2019/827/EL: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS, 13. märts 2019, milles käsitletakse kriteeriume, mida ettevõtjad peavad täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 89 lõike 1 punktis a sätestatud tingimustele vastamiseks, ja menetlusi nende kriteeriumide täitmise tagamiseks

2019/827/EU: COMMISSION DELEGATED REGULATION of 13 March 2019 on criteria to be fulfilled by the professional operators in order to comply with the conditions set out in Article 89(1) point (a) of Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council and procedures to ensure that those criteria are met
--------------------------------------------------------------------------------
2019/829/EL: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS, 14. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031 taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmete kohta ning lubatakse liikmesriikidel kehtestada ajutised erandid seoses ametliku testimise, teaduslike või hariduslike eesmärkide, katsete, sordivaliku või sordiaretusega

2019/829/EU: COMMISSION DELEGATED REGULATION of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council on protective measures against pests of plants, authorising Member States to provide for temporary derogations in view of official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selections, or breeding

--------------------------------------------------------------------------------

Euroopa Nõukogu direktiivid:

NÕUKOGU DIREKTIIV 74/647/EMÜ, 9. detsember 1974, nelgimähkuri tõrje kohta
COUNCIL DIRECTIVE 74/647/EEC of 9 December 1974 on control of carnation leaf-rollers
--------------------------------------------------------------------------------
NÕUKOGU DIREKTIIV 69/466/EMÜ, 8. detsember 1969, San José kilptäi tõrje kohta
COUNCIL DIRECTIVE 69/466/EEC of 8 December 1969 on control of San Jose
--------------------------------------------------------------------------------
NÕUKOGU DIREKTIIV 69/464/EMÜ, 8. detsember 1969, kartulivähi leviku tõkestamise kohta
COUNCIL DIRECTIVE 69/464/EEC of 8 December 1969 on control of Potato Wart Disease
--------------------------------------------------------------------------------
NÕUKOGU DIREKTIIV 2007/33/EÜ, 11. juuni 2007, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 69/465/EMÜ
COUNCIL DIRECTIVE 2007/33/EC of 11 June 2007 on the control of potato cyst nematodes and repealing Directive 69/465/EEC
--------------------------------------------------------------------------------
NÕUKOGU DIREKTIIV 93/85/EMÜ, 4. oktoober 1993, kartuli ringmädaniku kontrolli kohta
COUNCIL DIRECTIVE 93/85/EEC of 4 October 1993 on the control of potato ring rot
--------------------------------------------------------------------------------
NÕUKOGU DIREKTIIV 98/57/EÜ, 20. juuli 1998, haigusetekitaja Ralstonia solanacearum  (Smith) Yabuuchi et al. kontrolli kohta
COUNCIL DIRECTIVE 98/57/EC of 20 July 1998 on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
--------------------------------------------------------------------------------
NÕUKOGU DIREKTIIV 98/56/EÜ, 20. juuli 1998, dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta
COUNCIL DIRECTIVE 98/56/EC of 20 July 1998 on the marketing of propagating material of ornamental plants
--------------------------------------------------------------------------------
NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/72/EÜ, 15. juuli 2008, köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta
COUNCIL DIRECTIVE 2008/72/EC of 15 July 2008 on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed
--------------------------------------------------------------------------------
NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/56/EÜ, 13. juuni 2002, seemnekartuli turustamise kohta
COUNCIL DIRECTIVE 2002/56/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed potatoes
--------------------------------------------------------------------------------
NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/90/EÜ, 29. september 2008, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta
COUNCIL DIRECTIVE 2008/90/EC of 29 September 2008 on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production
 
--------------------------------------------------------------------------------

Euroopa Komisjoni direktiivid:

2017/1279/EL: Komisjoni rakendusdirektiiv, 14. juuli 2017, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–V lisa

2017/1279/EU: Commission Implementing Directiveof 14 July 2017 amending Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

--------------------------------------------------------------------------------
2017/1920/EL: Komisjoni rakendusdirektiiv, 19. oktoober 2017, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa liidust pärit Solanum tuberosum L. seemnete veo osas

2017/1920/EU: Commission Implementing Directive of 19 October 2017 amending Annex IV to Council Directive 2000/29/EC as regards the movement of seeds of Solanum tuberosum L. originating in the Union
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 92/90/EMÜ, 3. november 1992, millega kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootjate ja importijate kohustused ning nende registreerimise üksikasjad
COMMISSION DIRECTIVE 92/90/EEC of 3 November 1992 establishing obligations to which producers and importers of plants, plant products or other objects are subject and establishing details for their registration
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 92/105/EMÜ, 3. detsember 1992, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord
COMMISSION DIRECTIVE 92/105/EEC of 3 December 1992 establishing a degree of standardization for plant passports to be used for the movement of certain plants, plant products or other objects within the Community, and establishing the detailed procedures related to the issuing of such plant passports and the conditions and detailed procedures for their replacement
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 92/70/EMÜ, 30. juuli 1992, milles sätestatakse ühenduses kaitstud alade tunnustamiseks läbiviidavate vaatluste üksikasjalikud eeskirjad
COMMISSION DIRECTIVE 92/70/EEC of 30 July 1992 laying down detailed rules for surveys to be carried out for purposes of the recognition of protected zones in the Community
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 93/49/EMÜ, 23. juuni 1993, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed
COMMISSION DIRECTIVE 93/49/EEC of 23 June 1993 setting out the schedule indicating the conditions to be met by ornamental plant propagating material and ornamental plants pursuant to Council Directive 91/682/EEC
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 93/48/EMÜ, 23. juuni 1993, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ kohaselt vastama puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud
COMMISSION DIRECTIVE 93/48/EEC of 23 June 1993 setting out the schedule indicating the conditions to be met by fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production, pursuant to Council Directive 92/34/EEC
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 93/64/EMÜ, 5. juuli 1993, millega kehtestatakse tarnijate ja ettevõtete järelevalve ja kontrolli rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivile 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta
COMMISSION DIRECTIVE 93/64/EEC of 5 July 1993 setting out the implementing measures concerning the supervision and monitoring of suppliers and establishments pursuant to Council Directive 92/34/EEC on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 93/61/EMÜ, 2. juuli 1993, milles sätestatakse loetelu tingimuste kohta, millele peab nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ kohaselt vastama köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, v.a seeme
COMMISSION DIRECTIVE 93/61/EEC of 2 July 1993 setting out the schedules indicating the conditions to be met by vegetable propagating and planting material, other than seed pursuant to Council Directive 92/33/EEC
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 93/17/EMÜ, 30. märts 1993, millega määratakse kindlaks ühenduse eliitseemnekartuli klassid koos nende klasside suhtes kohaldatavate tingimuste ja nimetustega
COMMISSION DIRECTIVE 93/17/EEC of 30 March 1993 determining Community grades of basic seed potatoes, together with the conditions and designations applicable to such grades
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 98/22/EÜ, 15. aprill 1998, milles sätestatakse miinimumnõuded kolmandatest riikidest toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete fütosanitaarkontrolli tegemiseks ühenduses mujal kui sihtkohas asuvates kontrollpunktides
COMMISSION DIRECTIVE 98/22/EC of 15 April 1998 laying down the minimum conditions for carrying out plant health checks in the Community, at inspection posts other than those at the place of destination, of plants, plant products or other objects coming from third countries
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 1999/66/EÜ, 28. juuni 1999, millega kehtestatakse tarnija poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ kohaselt koostatud märgistusele või muudele dokumentidele esitatavad nõuded
COMMISSION DIRECTIVE 1999/66/EC of 28 June 1999 setting out requirements as to the label or other document made out by the supplier pursuant to Council Directive 98/56/EC
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 1999/68/EÜ, 28. juuni 1999, milles nähakse ette lisasätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ alusel peetavate dekoratiivtaimesortide loetelude kohta
COMMISSION DIRECTIVE 1999/68/EC of 28 June 1999 setting out additional provisions for lists of varieties of ornamental plants as kept by suppliers under Council Directive 98/56/EC
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 2008/61/EÜ, 17. juuni 2008, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks
COMMISSION DIRECTIVE 2008/61/EC of 17. June 2008 establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific purposes and for work on varietal selections
--------------------------------------------------------------------------------
KOMISJONI DIREKTIIV 2008/62/EÜ, 20. juuni 2008 , millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (EMPs kohaldatav tekst)
Commission Directive 2008/62/EC of 20 June 2008 providing for certain derogations for acceptance of agricultural landraces and varieties which are naturally adapted to the local and regional conditions and threatened by genetic erosion and for marketing of seed and seed potatoes of those landraces and varieties

-----------------------------------------------------------------------------

Euroopa Komisjoni rakendusotsused:

2019

2019/2032/EL: Komisjoni rakendusotsus, 26. november 2019, millega kehtestatakse meetmed kahjuliku organismi Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (endine Gibberella circinata) liitu sissetoomise ja seal levimise vältimiseks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/433/EÜ

2019/2032/EU: Commission Implementing Decision of 26 November 2019 establishing measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (formerly Gibberella circinata) and repealing Decision 2007/433/EC

--------------------------------------------------------------------------------

2019/1739/EL: Komisjoni rakendusotsus, 16. oktoober 2019, millega kehtestatakse erakorralised meetmed rooside rosettviiruse liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamiseks

2019/1739/EU: Commission Implementing Decision of 16 October 2019 establishing emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Rose Rosette Virus
--------------------------------------------------------------------------------
2019/1615/EL: Komisjoni rakendusotsus, 26. september 2019, millega kehtestatakse erakorralised meetmed, et hoida ära taimeviiruse tomati-pruunmädaniku liitu sissetoomine ja seal levimine

2019/1615/EU: Commission Implementing Decision of 26 September 2019 establishing emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
--------------------------------------------------------------------------------

2019/1614/EL: Komisjoni rakendusotsus, 26. september 2019, millega lubatakse liikmesriikidel Liibanoni Akkari ja Bekaa piirkonnast pärit kartulite, välja arvatud seemnekartuliks ettenähtud kartulite puhul kehtestada erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest


2019/1614/EU: Commission Implementing Decision of 26 September 2019 authorising Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of potatoes, other than potatoes intended for planting, originating in the regions of Akkar and Bekaa of Lebanon
--------------------------------------------------------------------------------

2019/1598/EL: Komisjoni rakendusotsus, 26. september 2019, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/638, millega kehtestatakse erakorralised meetmed, et hoida ära kahjuliku organismi Spodoptera frugiperda (Smith) liitu sissetoomine ja seal levimine


2019/1598/EU: Commission Implementing Decision of 26 September 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/638 establishing emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of the harmful organism Spodoptera frugiperda (Smith)

--------------------------------------------------------------------------------

2019/449/EL: Komisjoni rakendusotsus, 18. märts 2019, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/715, millega sätestatakse meetmed seoses teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega, et hoida ära kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa liitu sissetoomine ja seal levimine


2019/449/EU: Commission Implementing Decision of 18 March 2019 amending Commission Implementing Decision (EU) 2016/715 setting out measures in respect of certain fruits originating in certain third countries to prevent the introduction into and the spread within the Union of the harmful organism Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

--------------------------------------------------------------------------------

2018

2018/1959/EL: Komisjoni Rakendusotsus,10. detsember 2018, millega tehakse erand nõukogu direktiivist 2000/29/EÜ seoses meetmetega, mis võimaldavad hoida ära Kanadast ja USA-st pärit puiduga kahjuliku organismi Agrilus planipennis (Fairmaire) liitu sissetoomise ja seal levimise

2018/1959/EU: Comission Implementing Decision of 10 December 2018 derogating from Council Directive 2000/29/EC as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of the harmful organism Agrilus planipennis (Fairmaire) through wood originating in Canada and in the United States of America
--------------------------------------------------------------------------------
2018/1511/EL: Komisjoni rakendusotsus, 9. oktoober 2018, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

2018/1511/EU: Commission Implementing Decision of 9 October 2018 amending Implementing Decision (EU) 2015/789 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.)

--------------------------------------------------------------------------------
2018/1503/EL: Komisjoni rakendusotsus, 8. oktoober 2018, millega kehtestatakse meetmed Aromia bungii (Feldermann) liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamiseks

2018/1503/EU: Commission Implementing Decision of 8 October 2018 establishing measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Aromia bungii (Faldermann)

--------------------------------------------------------------------------------
2018/1203/EL: Komisjoni rakendusotsus, 21. august 2018, millega lubatakse liikmesriikidel ette näha ajutine erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest seoses Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuiduga ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/204

2018/1203/EU: Commission Implementing Decision of 21 August 2018 authorising Member States to provide for a temporary derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of ash wood originating or processed in the United States of America and repealing Commission Implementing Decision (EU) 2017/204

--------------------------------------------------------------------------------
2018/1137/EL: Komisjoni rakendusotsus, 10. august 2018, teatavatest kolmandatest riikidest pärit kaupade veol kasutatava puidust pakkematerjali suhtes kohaldatava järelevalve, taimetervise kontrolli ja meetmete kohta

2018/1137/EU: Commission Implementing Decision of 10 August 2018 on the supervision, plant health checks and measures to be taken on wood packaging material for the transport of commodities originating in certain third countries
--------------------------------------------------------------------------------
2018/927/EL: Komisjoni rakendusotsus, 27. juuni 2018, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

2018/927/EU: Commission Implementing Decision of 27 June 2018 amending Implementing Decision (EU) 2015/789 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.)

--------------------------------------------------------------------------------
2018/638/EL: Komisjoni rakendusotsus, 23. aprill 2018, millega kehtestatakse erakorralised meetmed, et hoida ära kahjuliku organismi Spodoptera frugiperda (Smith) liitu sissetoomine ja seal levimine

2018/638/EU: Commission Implementing Decision of 23 April 2018 establishing emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of the harmful organism Spodoptera frugiperda (Smith)

--------------------------------------------------------------------------------
2018/5/EL: Komisjoni rakendusotsus, 3. jaanuar 2018, millega muudetakse rakendusotsust 2012/270/EL organismide Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) tekitatud kahjustuste ning asjakohaste piiritletud alade moodustamise osas

2018/5/EU: Commission Implementing Decision of 3 January 2018 amending Implementing Decision 2012/270/EU as regards the symptoms of Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner) and the establishment of relevant demarcated areas

--------------------------------------------------------------------------------
2017


2017/2374/EL: Komisjoni rakendusotsus, 15. detsember 2017, milles sätestatakse tingimused teatavate kolmandatest riikidest pärit viljade ja nende hübriidide edasitoimetamisele, ladustamisele ja töötlemisele, et hoida ära teatavate kahjulike organismide sissetoomine liitu

2017/2374/EU: Commission Implementing Decision of 15 December 2017 setting out conditions for movement, storage and processing of certain fruits and their hybrids originating in third countries to prevent the introduction into the Union of certain harmful organisms
--------------------------------------------------------------------------------
2017/2352/EL: Komisjoni rakendusotsus, 14. detsember 2017, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

2017/2352/EU: Commission Implementing Decision of 14 December 2017 amending Implementing Decision (EU) 2015/789 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.)
--------------------------------------------------------------------------------
2017/2180/EL: Komisjoni rakendusotsus, 16. november 2017, millega pikendatakse rakendusotsuse (EL) 2016/412 (millega lubatakse liikmesriikidel näha ette ajutine erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest seoses Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuiduga) kehtivusaega

2017/2180/EU: Commission Implementing Decision of 16 November 2017 extending the period of validity of Implementing Decision (EU) 2016/412 authorising Member States to provide for a temporary derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of ash wood originating or processed in Canada

--------------------------------------------------------------------------------
2017/2187/EL: Komisjoni rakendusotsus, 16. november 2017, millega pikendatakse rakendusotsuse (EL) 2015/179 (millega lubatakse liikmesriikidel teha erand nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ teatavatest sätetest seoses okaspuude (Coniferales) puidust pakkematerjaliga, mis on pärit Ameerika Ühendriikidest ja mida kasutatakse laskemoona kastide valmistamiseks Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi kontrolli all) kehtivusaega

2017/2187/EU: Commission Implementing Decision of 16 November 2017 extending the period of validity of Implementing Decision (EU) 2015/179 authorising Member States to provide for a derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of wood packaging material of conifers (Coniferales) in the form of ammunition boxes originating in the United States of America under the control of the United States Department of Defence

--------------------------------------------------------------------------------

2017/2180/EL: Komisjoni rakendusotsus 16. november 2017, millega pikendatakse rakendusotsuse (EL) 2016/412 (millega lubatakse liikmesriikidel näha ette ajutine erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest seoses Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuiduga) kehtivusaega 


2017/2180/EU: Commission Implementing Decision of 16 November 2017 extending the period of validity of Implementing Decision (EU) 2016/412 authorising Member States to provide for a temporary derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of ash wood originating or processed in Canada
--------------------------------------------------------------------------------
2017/487/EL: Komisjoni rakendusotsus, 17. märts 2017, millega muudetakse otsust 2005/51/EÜ seoses ajavahemikuga, mille jooksul tohib tuua Euroopa Liitu pestitsiidide või püsivate orgaaniliste saasteainetega saastunud pinnast saastest puhastamise eesmärgil

2017/487/EU: Commission Implementing Decision of 17 March 2017 amending Decision 2005/51/EC as regards the period during which soil contaminated by pesticides or persistent organic pollutants may be introduced into the Union for decontamination purposes
--------------------------------------------------------------------------------
2017/427/EL: Komisjoni rakendusotsus, 8. märts 2017, millega muudetakse rakendusotsust 2012/535/EL seoses erakorraliste meetmete võtmisega Bursaphelenchus xylophilus'e (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks liidus

2017/427/EU: Commission Implementing Decision of 8 March 2017 amending Implementing Decision 2012/535/EU as regards measures to prevent the spread within the Union of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode)
--------------------------------------------------------------------------------
2017/801/EL: Komisjoni rakendusotsus, 8. mai 2017, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/715, millega sätestatakse meetmed seoses teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega, et hoida ära kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Euroopa Liitu sissetoomine ja seal levimine

2017/801/EU: Commission Implementing Decision of 8 May 2017 amending Implementing Decision (EU) 2016/715 setting out measures in respect of certain fruits originating in certain third countries to prevent the introduction into and the spread within the Union of the harmful organism Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

--------------------------------------------------------------------------------
2017/728/EL: Komisjoni rakendusotsus, 20. aprill 2017, millega muudetakse rakendusotsust 2013/92/EL Hiinast pärit kindlaksmääratud kaupade veol kasutatava puidust pakkematerjali suhtes kohaldatava järelevalve, taimetervise kontrolli ja meetmete kohta

2017/728/EU: Commission Implementing Decision of 20 April 2017 amending Implementing Decision 2013/92/EU on the supervision, plant health checks and measures to be taken on wood packaging material actually in use in the transport of specified commodities originating in China

--------------------------------------------------------------------------------

2017/198/EL: Komisjoni rakendusotsus, 2. veebruar 2017, Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamise meetmete kohta

2017/198/EU: Commission Implementing Decision of 2 February 2017 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

--------------------------------------------------------------------------------
2016

2016/2004/EL:Komisjoni rakendusotsus, 14. november 2016, millega muudetakse komisjoni rakendusotsust 2013/780/EL, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktist ii seoses Ameerika Ühendriikidest pärit kooreta saematerjaliga liikidelt Quercus L., Platanus L. ja Acer saccharum Marsh.

2016/2004/EU:Commission Implementing Decision of 14 November 2016 amending Implementing Decision 2013/780/EU providing for a derogation from Article 13(1)(ii) of Council Directive 2000/29/EC in respect of bark-free sawn wood of Quercus L., Platanus L. and Acer saccharum Marsh. originating in the United States of America
--------------------------------------------------------------------------------
2016/1967/EL: Komisjoni rakendusotsus, 8. november 2016, millega muudetakse otsuse 2002/757/EÜ (ajutiste erakorraliste fütosanitaarmeetmete kohta Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks) artiklit 3

2016/1967/EU: Commission Implementing Decision of 8 November 2016 amending Article 3 of Decision 2002/757/EC on provisional emergency phytosanitary measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
--------------------------------------------------------------------------------
2016/1887/EL: Komisjoni rakendusotsus, 24. oktoober 2016, millega nähakse ette standardnõuded, mida liikmesriigid peavad täitma taimetervisealaste uuringukavadega seotud taotluste, aruannete ja maksetaotluste esitamisel

2016/1887/EU: Commission Implementing Decision of 24 October 2016 laying down the standard requirements for submission by Member States of applications, reports and requests for payments for the plant health survey programmes
--------------------------------------------------------------------------------
2016/1359/EL: Komisjoni rakendusotsus, 8. august 2016, millega muudetakse rakendusotsust 2012/270/EL organismide Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta

2016/1359/EU: Commission Implementing Decision of 8 August 2016 amending Implementing Decision 2012/270/EU as regards emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis

--------------------------------------------------------------------------------
2016/764/EL: Komisjoni rakendusotsus, 12. mai 2016, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

2016/764/EU: Commission Implementing Decision of 12 May 2016 amending Implementing Decision (EU) 2015/789 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.)
--------------------------------------------------------------------------------
2016/715/EL: Komisjoni rakendusotsus, 11. mai 2016, millega sätestatakse meetmed seoses teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega, et hoida ära kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Euroopa Liitu sissetoomine ja seal levimine

2016/715/EU: Commission Implementing Decision of 11 May 2016 setting out measures in respect of certain fruits originating in certain third countries to prevent the introduction into and the spread within the Union of the harmful organism Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

--------------------------------------------------------------------------------
2016/412/EL: Komisjoni rakendusotsus, 17. märts 2016, millega lubatakse liikmesriikidel näha ette ajutine erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest seoses Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuiduga

2016/412/EU: Commission Implementing Decision of 17 March 2016 authorising Member States to provide for a temporary derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of ash wood originating or processed in Canada

--------------------------------------------------------------------------------
2015

------------------------------------------------------------------------
2015/2417/EL: Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2015, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

2015/2417/EU: Commission Implementing Decision of 17 December 2015 amending Implementing Decision (EU) 2015/789 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.)

-------------------------------------------------------------------------------------------

2015/1849/EL: Komisjoni rakendusotsus, 13. oktoober 2015, kahjulike organismide liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta seoses teatavate Ghanast pärit köögiviljadega


2015/1849/EU: Commission Implementing Decision of 13 October 2015 on measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of harmful organisms as regards certain vegetables originating in Ghana
--------------------------------------------------------------------------------
2015/1199/EL: Komisjoni rakendusotsus, 17. juuli 2015, millega Bosnia ja Hertsegoviina on tunnistatud vabaks organismist Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman ja Kotthoff) Davis et al.

2015/1199/EU: Commission Implementing Decision of 17 July 2015 recognising Bosnia and Herzegovina as being free from Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al.
--------------------------------------------------------------------------------
2015/789/EL: Komisjoni rakendusotsus, 18. mai 2015, Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

2015/789/EU: Commission Implementing Decision of 18 May 2015 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.)
--------------------------------------------------------------------------------
2015/893/EL: Komisjoni rakendusotsus, 9. juuni 2015, Anoplophora glabripennis'e (Motschulsky) liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta

2015/893/EU: Commission Implementing Decision of 9 June 2015 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

--------------------------------------------------------------------------------
2015/474/EL: Komisjoni rakendusotsus, 18. märts 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2013/92/EL Hiinast pärit kindlaksmääratud kaupade veol kasutatava puidust pakkematerjali suhtes kohaldatava järelevalve, taimetervise kontrolli ja meetmete kohta

2015/474/EU: Commission Implementing Decision of 18 March 2015 amending Implementing Decision 2013/92/EU on the supervision, plant health checks and measures to be taken on wood packaging material actually in use in the transport of specified commodities originating in China

--------------------------------------------------------------------------------

2015/179/EL: Komisjoni rakendusotsus, 4. veebruar 2015, millega lubatakse liikmesriikidel teha erand nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ teatavatest sätetest seoses okaspuude (Coniferales) puidust pakkematerjaliga, mis on pärit Ameerika Ühendriikidest ja mida kasutatakse laskemoona kastide valmistamiseks Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi kontrolli all

2015/179/EU: Commission Implementing Decision of 4 February 2015 authorising Member States to provide for a derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of wood packaging material of conifers (Coniferales) in the form of ammunition boxes originating in the United States of America under the control of the United States Department of Defence

---------------------------------------------------------------------------------
 

2014

2014/917/EL: Komisjoni rakendusotsus, 15. detsember 2014 , millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ rakendamiseks seoses kahjulikest organismidest teatamise ja liikmesriikide võetud või kavandatavate meetmetega

2014/917/EU: Commission Implementing Decision of 15 December 2014 setting out detailed rules for the implementation of Council Directive 2000/29/EC as regards the notification of the presence of harmful organisms and of measures taken or intended to be taken by the Member States

--------------------------------------------------------------------------------
2014/679/EL: Komisjoni rakendusotsus, 25. september 2014 , millega muudetakse rakendusotsust 2012/270/EL selle kohaldamisaja osas ja seoses piiritletud aladelt pärinevate kartulimugulate veoga pakendamiskohta, tõkestamaks organismide Epitrix cucumeris  (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) levikut liidus

2014/679/EU: Commission Implementing Decision of 25 September 2014 amending Implementing Decision 2012/270/EU as regards its period of application and as regards the movement to packing facilities of potato tubers originating in areas demarcated in order to prevent the spread within the Union of Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner)
--------------------------------------------------------------------------------
2014/87/EL: Komisjoni rakendusotsus, 13. veebruar 2014, liidus Xylella fastidiosa (Well et Raju) leviku vastu võetavate meetmete kohta
2014/87/EU: Commission Implementing Decision of 13 February 2014 as regards measures to prevent the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Well and Raju)
--------------------------------------------------------------------------------
2014/356/EL: Komisjoni rakendusotsus, 12. juuni 2014 , millega muudetakse rakendusotsust 2012/138/EL seoses tingimustega, mis on kehtestatud teatavate taimede liitu sissetoomise ja seal liikumise suhtes, et vältida Anoplophora chinensis 'e (Forster) liitu sissetoomist ja seal levimist
2014/356/EU: Commission Implementing Decision of 12 June 2014 amending Implementing Decision 2012/138/EU as regards the conditions of introduction into and movement within the Union of specified plants to prevent the introduction and the spread of Anoplophora chinensis (Forster)
--------------------------------------------------------------------------------
2014/368/EL: Komisjoni rakendusotsus, 16. juuni 2014, millega muudetakse rakendusotsust 2011/778/EL, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel Kanada teatavatest provintsidest pärit seemnekartuli puhul ette näha erandeid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ teatavatest sätetest
2014/368/EU: Commission Implementing Decision of 16 June 2014 amending Implementing Decision 2011/778/EU authorising certain Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of seed potatoes originating in certain provinces of Canada

--------------------------------------------------------------------------------

2013
2013/92/EL: Komisjoni rakendusotsus, 18. veebruar 2013, Hiinast pärit kindlaksmääratud kaupade veol kasutatava puidust pakkematerjali suhtes kohaldatava järelevalve, taimetervise kontrolli ja meetmete kohta
2013/92/EU: Commission Implementing Decision of 18 February 2013 on the supervision, plant health checks and measures to be taken on wood packaging material actually in use in the transport of specified commodities originating in China
--------------------------------------------------------------------------------
2013/780/EL: Komisjoni rakendusotsus, 18. detsember 2013 , millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktist ii seoses Ameerika Ühendriikidest pärit kooreta saematerjaliga liikidelt Quercus L., Platanus L. ja Acer saccharum Marsh.
2013/780/EU: Commission Implementing Decision of 18 December 2013 providing for a derogation from Article 13(1)(ii) of Council Directive 2000/29/EC in respect of bark-free sawn wood of Quercus L., Platanus L. and Acer saccharum Marsh. originating in the United States of America
--------------------------------------------------------------------------------
2013/782/EL: Komisjoni rakendusotsus, 18. detsember 2013 , millega muudetakse otsust 2002/757/EÜ seoses nõudega esitada kahjulikku organismi Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. käsitlev fütosanitaarsertifikaat Ameerika Ühendriikidest pärit kooreta saematerjali kohta, mis on saadud liikidelt Acer macrophyllum Pursh ja Quercus spp. L.
2013/782/EU: Commission Implementing Decision of 18 December 2013 amending Decision 2002/757/EC as regards the phytosanitary certificate requirement in respect of the harmful organism Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. for bark-free sawn wood of Acer macrophyllum Pursh and Quercus spp. L. originating in the United States of America
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2012
2012/535/EL: Komisjoni rakendusotsus, 26. september 2012 , erakorraliste meetmete võtmise kohta Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks liidus
2012/535/EU: Commission Implementing Decision of 26 September 2012 on emergency measures to prevent the spread within the Union of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode)
--------------------------------------------------------------------------------
2012/138/EL: KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 1. märts 2012, Anoplophora chinensis'e (Forster) liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta
2012/138/EU: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 1. March 2012 as regards emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Anoplophora chinensis (Forster)
--------------------------------------------------------------------------------
2012/270/EL: KOMISJONI OTSUS, 16. mai 2012 organismide Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta

2012/270/EU: Commission Implementing Decision of 16 May 2012 as regards emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner)
--------------------------------------------------------------------------------
2012/697/EL: Komisjoni rakendusotsus, 8. november 2012 , perekonna Pomacea (Perry) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta
2012/697/EU: Commission Implementing Decision of 8 November 2012 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of the genus Pomacea (Perry)
--------------------------------------------------------------------------------
2012/102/EL: Komisjoni rakendusotsus, 17. veebruar 2012 , millega muudetakse otsust 2005/51/EÜ seoses ajavahemikuga, mille jooksul tohib tuua Euroopa Liitu pestitsiidide või püsivate orgaaniliste saasteainetega saastunud pinnast saastest puhastamise eesmärgil
2012/102/EU: Commission Implementing Decision of 17 February 2012 amending Decision 2005/51/EC as regards the period during which soil contaminated by pesticides or persistent organic pollutants may be introduced into the Union for decontamination purposes
--------------------------------------------------------------------------------
2012/756/EL: Komisjoni rakendusotsus, 5. detsember 2012 , Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta
2012/756/EU: Commission Implementing Decision of 5 December 2012 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
--------------------------------------------------------------------------------
2012/219/EL: Komisjoni rakendusotsus, 24. aprill 2012 , millega Serbia on tunnistatud vabaks organismist Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman ja Kotthoff) Davis et al.
2012/219/EU: Commission Implementing Decision of 24 April 2012 recognising Serbia as being free from Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2011
2011/74/EL: Komisjoni otsus, 2. veebruar 2011 , millega muudetakse otsust 2003/248/EÜ seoses teatavate nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätete suhtes kehtestatud ajutiste erandite kehtivuse pikendamisega Argentinast pärit ja istutamiseks ettenähtud maasikataimede ( Fragaria L.), välja arvatud seemnete puhul
2011/74/EU: Commission Decision of 2 February 2011 amending Decision 2003/248/EC as regards the extension of the duration of temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry ( Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in Argentina
--------------------------------------------------------------------------------
2011/75/EL: Komisjoni otsus, 2. veebruar 2011 , millega muudetakse otsust 2003/249/EÜ seoses teatavate nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätete suhtes kehtestatud ajutiste erandite kehtivuse pikendamisega Tšiilist pärit ja istutamiseks ettenähtud maasikataimede ( Fragaria L.), välja arvatud seemnete puhul
2011/75/EU: Commission Decision of 2 February 2011 amending Decision 2003/249/EC as regards the extension of the duration of temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry ( Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in Chile
--------------------------------------------------------------------------------
2011/778/EL: Komisjoni rakendusotsus, 28. november 2011 , millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel kehtestada Kanada teatavatest provintsidest pärit seemnekartuli puhul ajutised erandid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ teatavatest sätetest
2011/778/EU: Commission Implementing Decision of 28 November 2011 authorising certain Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of seed potatoes originating in certain provinces of Canada
--------------------------------------------------------------------------------
2011/787/EL: Komisjoni rakendusotsus, 29. november 2011 , millega lubatakse liikmesriikidel võtta ajutiselt Egiptuse suhtes erakorralisi meetmeid haigusetekitaja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al . leviku takistamiseks
2011/787/EU: Commission Implementing Decision of 29 November 2011 authorising Member States temporarily to take emergency measures against the dissemination of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. as regards Egypt
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2010
2010/723/EL: Komisjoni otsus, 26. november 2010 , millega pikendatakse otsuse 2005/359/EÜ (millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide ( Quercus L.) suhtes) kehtivusaega
2010/723/EU: Commission Decision of 26 November 2010 extending the period of validity of Decision 2005/359/EC providing for a derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC as regards oak ( Quercus L.) logs with bark attached, originating in the United States of America
--------------------------------------------------------------------------------
2010/645/EL: Komisjoni otsus, 26. oktoober 2010 , millega pikendatakse liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Jaapanist pärit taimede looduslikke või aretatud kääbusvorme käsitleva otsuse 2002/887/EÜ kehtivusaega
2010/645/EU: Commission Decision of 26 October 2010 extending the period of validity of Decision 2002/887/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in Japan
--------------------------------------------------------------------------------
2010/646/EL: Komisjoni otsus, 26. oktoober 2010 , millega pikendatakse liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede looduslikke või aretatud kääbusvorme käsitleva otsuse 2002/499/EÜ kehtivusaega
2010/646/EU: Commission Decision of 26 October 2010 extending the period of validity of Decision 2002/499/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in the Republic of Korea
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2009
2009/162/EÜ: Komisjoni otsus, 26. veebruar 2009 , millega muudetakse otsust 2005/51/EÜ seoses ajavahemikuga, mille jooksul tohib tuua ühendusse pestitsiidide või püsivate orgaaniliste saasteainetega saastunud pinnast saastest puhastamise eesmärgil
2009/162/EC: Commission Decision of 26 February 2009 amending Decision 2005/51/EC as regards the period during which soil contaminated by pesticides or persistent organic pollutants may be introduced into the Community for decontamination purposes
 
--------------------------------------------------------------------------------
2008

2008/826/EÜ:  KOMISJONI OTSUS, 30. oktoober 2008, millega pikendatakse liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Jaapanist pärit taimede looduslikke või aretatud kääbusvorme käsitleva otsuse 2002/887/EÜ kehtivusaega

2008/826/EC: Commission Decision of 30 October 2008 extending the period of validity of Decision 2002/887/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in Japan
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2007
2007/212/EÜ: Komisjoni otsus, 2. aprill 2007 , millega muudetakse otsust 2003/248/EÜ seoses teatavate nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätete suhtes kehtestatud ajutiste erandite kehtivuse pikendamisega Argentinast pärit ja istutamiseks ettenähtud maasikataimede ( Fragaria L.), välja arvatud seemnete puhul
2007/212/EC: Commission Decision of 2 April 2007 amending Decision 2003/248/EC as regards the extension of the duration of temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry ( Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in Argentina
--------------------------------------------------------------------------------
2007/221/EÜ: Komisjoni otsus, 4. aprill 2007 , millega muudetakse otsust 2003/249/EÜ seoses teatavate nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätete suhtes kehtestatud ajutiste erandite kehtivuse pikendamisega Tšiilist pärit ja istutamiseks ette nähtud maasikataimede ( Fragaria L.), välja arvatud seemnete puhul
2007/221/EC: Commission Decision of 4 April 2007 amending Decision 2003/249/EC as regards the extension of the duration of temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry ( Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in Chile
--------------------------------------------------------------------------------
2007/847/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 6. detsember 2007, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest perekonna Vitis L. Horvaatiast või endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit taimede, välja arvatud viljade puhul
2007/847/EC: COMMISSION DECISION of 6. December 2007 providing for a derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of Vitis L., other than fruits, originating in Croatia or the former Yugoslav Republic of Macedonia
--------------------------------------------------------------------------------
2007/201/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 27. märts 2007, millega muudetakse otsust 2002/757/EÜ ajutiste erakorraliste fütosanitaarmeetmete kohta Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks
2007/201/EC: COMMISSION DECISION of 27 March 2007 amending Decision 2002/757/EC on provisional emergency phytosanitary measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp.nov.
-------------------------------------------------------------------------------
2007/432/EÜ: Komisjoni otsus, 18. juuni 2007 , millega pikendatakse liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede looduslikke või aretatud kääbusvorme käsitleva otsuse 2002/499/EÜ kehtivusaega
2007/432/EC: Commission Decision of 18 June 2007 extending the period of validity of Decision 2002/499/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in the Republic of Korea
--------------------------------------------------------------------------------
2007/156/EÜ: Komisjoni otsus, 7. märts 2007 , millega muudetakse otsust 2005/51/EÜ seoses ajavahemikuga, mille jooksul tohib tuua ühendusse pestitsiidide või püsivate orgaaniliste saasteainetega saastunud pinnast saastest puhastamise eesmärgil
2007/156/EC: Commission Decision of 7 March 2007 amending Decision 2005/51/EC as regards the period during which soil contaminated by pesticides or persistent organic pollutants may be introduced into the Community for decontamination purposes
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2006
--------------------------------------------------------------------------------
2006/750/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 31. oktoober 2006, millega muudetakse otsust   2005/359/EÜ Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) lossimissadamate suhtes
2006/750/EC: COMMISSION DECISION of 31 October 2006 amending Decision 2005/359/EC as regards the ports of unloading of oak (Quercus L.) logs with bark attached, originating in the Unites States
--------------------------------------------------------------------------------
2006/915/EÜ: Komisjoni otsus, 11. detsember 2006 , millega pikendatakse liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Jaapanist pärit taimede looduslikke või aretatud kääbusvorme käsitleva otsuse 2002/887/EÜ kehtivusaega
2006/915/EC: Commission Decision of 11 December 2006 extending the period of validity of Decision 2002/887/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in Japan
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2005
--------------------------------------------------------------------------------
2005/775/EÜ: Komisjoni otsus, 4. november 2005, millega muudetakse otsust 2002/499/EÜ, millega lubatakse teha erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede looduslike või aretatud kääbusvormide puhul

2005/775/EC: Commission Decision of 4 November 2005 amending Decision 2002/499/EC authorising derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in the Republic of Korea
--------------------------------------------------------------------------------
2005/51/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 21. jaanuar 2005, millega lubatakse ajutiselt kehtestada erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest pestitsiidide või püsivate orgaaniliste saasteainetega saastunud pinnase sisseveo suhtes saastest vabastamise eesmärgil
2005/51/EC: COMMISSION DECISION of 21 January 2005 authorising Member States temporarily to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of the importation of soil contaminated by pesticides or persistent organic pollutants for decontamination purposes
--------------------------------------------------------------------------------
2005/359/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 29. aprill 2005, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) suhtes
2005/359/EC: COMMISSION DECISION of 29 April 2005 providing  for derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC as regards oak (Quercus L.) logs with bark attached, originating in the United States of America
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2004
2004/200/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 27. veebruar 2004, melon-maavitsa mosaiikviiruse ühendusse sissetoomise ja seal levimise vältimise kohta
2004/200/EC: COMMISSION DECISION of 27 February 2004 on measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Pepino mosaic virus
--------------------------------------------------------------------------------
2004/426/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 29. aprill 2004, millega muudetakse otsust 2002/757/EÜ ajutiste erakorraliste fütosanitaarmeetmete kohta taimekahjustaja Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ´t Veld sp. nov. ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks
2004/426/EC: COMMISSION DECISION of 29. April 2004 amending Decision 2002/757/EC on provisional emergency phytosanitary measures to prevent the introduction into and spread within the Community of Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ´t Veld sp.nov.
--------------------------------------------------------------------------------
2004/826/EÜ: Komisjoni otsus, 29. november 2004, millega muudetakse otsust 2002/887/EÜ, millega lubatakse teha erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Jaapanist pärit taimede looduslike või aretatud kääbusvormide puhul
2004/826/EC: Commission Decision of 29 November 2004 amending Decision 2002/887/EC authorising derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in Japan
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2003
2003/248/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 9. aprill 2003, millega lubatakse liikmesriikidel Argentinast pärit ja istutamiseks ettenähtud maasikataimede (Fragaria L.), välja arvatud seemnete puhul kehtestada ajutised erandid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest
2003/248/EC: COMMISSION DECISION of 9 April 2003 authorising Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry (Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in Argentina
--------------------------------------------------------------------------------
2003/249/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 9. aprill 2003, millega lubatakse liikmesriikidel Tšiilist pärit ja istutamiseks ettenähtud maasikataimede (Fragaria L.), välja arvatud seemnete puhul kehtestada ajutised erandid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest
2003/249/EC: COMMISSION DECISION of 9 April 2003 authorising Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry (Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in Chile

--------------------------------------------------------------------------------
2003/64/EC: COMMISSION DECISION of 28 January 2003 on provisional measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of pepino mosaic virus as regards tomato plants, intended for planting
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2002-1993
2002/887/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 8. november 2002, millega lubatakse teha erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Jaapanist pärit taimede looduslike või aretatud kääbusvormide puhul

2002/887/EC: COMMISSION DECISION of 8 November 2002 authorising derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of naturally or artifically dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in Japan
--------------------------------------------------------------------------------
2002/499/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 26. juuni 2002, millega lubatakse teha erandeid teatavatest  nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede looduslike või aretatud kääbusvormide puhul
2002/499/EC: COMMISSION DECISION of 26 June 2002 authorising derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in the Republic of Korea
--------------------------------------------------------------------------------
2002/757/EÜ: KOMISJONI OTSUS, 19. september 2002, ajutiste erakorraliste fütosanitaarmeetmete kohta Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks
2002/757/EC: COMMISSION DECISION of 19 September 2002 on provisional emergency phytosanitary measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.
--------------------------------------------------------------------------------
93/359/EMÜ: KOMISJONI OTSUS, 28. mai 1993, millega lubatakse liikmesriikidel Ameerika Ühendriikidest pärit Thuja L. puidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest
93/359/EEC: COMMISSION DECISION of 28. May 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of wood of Thuja L., originating in the United States of America
--------------------------------------------------------------------------------
93/360/EMÜ: KOMISJONI OTSUS, 28. mai 1993, millega lubatakse liikmesriikidel Kanadast pärineva Thuja L. puidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest
93/360/EEC: COMMISSION DECISION of 28. may 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of wood of Thuja L., originating in Canada
--------------------------------------------------------------------------------
93/365/EMÜ: KOMISJONI OTSUS, 2. juuni 1993, millega lubatakse liikmesriikidel Kanadast pärit kuumtöödeldud okaspuupuidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest, ja millega kehtestatakse kuumtöödeldud puidu suhtes kohaldatava tähistussüsteemi üksikasjad
93/365/EEC: COMMISSION DECISION of 2 June 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of heat-treated coniferous wood, originating in Canada, and establishing the details of the indicator system to be applied to the heat-treated wood
--------------------------------------------------------------------------------
93/422/EMÜ: KOMISJONI OTSUS, 22. juuni 1993, millega lubatakse liikmesriikidel Kanadast pärit kuivatis kuivatatud okaspuupuidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest, ja millega kehtestatakse kuivatis kuivatatud okaspuupuidu suhtes kohaldatava tähistussüsteemi üksikasjad
93/422/EEC: COMMISSION DECISION of 22 June 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of kiln dried coniferous wood, originating in Canada, and establishing the details of the indicator system to be applied to the kiln dried wood
--------------------------------------------------------------------------------
93/423/EMÜ: KOMISJONI OTSUS, 22. juuni 1993, millega lubatakse liikmesriikidel Kanadast pärit kuivatis kuivatatud okaspuupuidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest, ja millega kehtestatakse kuivatis kuivatatud okaspuupuidu suhtes kohaldatava tähistussüsteemi üksikasjad

93/423/EEC: COMMISSION DECISION of 22. June 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of kiln dried coniferous wood, originating in the United States of America, and establishing the details of the indicator system to be applied to the kiln dried wood

PARANDUSED: Komisjoni 22. juuni 1993. aasta otsuse 93/423/EMÜ (millega lubatakse liikmesriikidel Ameerika Ühendriikidest pärit kuivatis kuivatatud okaspuupuidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest, ja millega kehtestatakse kuivatis kuivatatud okaspuupuidu suhtes kohaldatava tähistussüsteemi üksikasjad) parandused
--------------------------------------------------------------------------------
91/261/EMÜ: KOMISJONI OTSUS, 2. mai 1991, millega tunnistatakse Austraalia vabaks bakterist Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

91/261/EEC: COMMISSION DECISION of 2 May 1991 recognizing Australia as being free from Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Euroopa Komisjoni määrused:

(EÜ) nr 1756/2004: KOMISJONI MÄÄRUS 11.oktoober 2004, millega täpsustatakse vajalike tõendite üksikasjalikud tingimused ja teatavate taimede, taimsete saaduste või muude nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud toodete fütosanitaarkontrollide vähendamise tüübi ja taseme kriteeriumid
(EC) No 1756/2004: COMMISSION REGULATION of 11. October 2004 specifying the detailed conditions for the evidence required and the criteria for the type and level of the reduction of the plant health checks of certain plants, plant products or other objects listed in Part B of Annex V to Council Directive 2000/29/EC
--------------------------------------------------------------------------------
(EÜ) nr 690/2008: KOMISJONI MÄÄRUS, 4. juuli 2008, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad
EC No 690/2008: COMMISSION REGULATION of 4. July 2008 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community
--------------------------------------------------------------------------------