Prindi leht

Eesti õigusaktid

Taimekaitseseadus

Taimekaitseseadusest tulenevad Vabariigi Valitsuse määrused:


Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 176) 

Taimetervise registri määrus1 (Maaeluministri 08. märtsi 2019. a määrus nr 21)

Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kord (Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 86)

Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord (Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määrus nr 3) 

Taimekaitseseadusest tulenevad põllumajandusministri määrused:

Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2020. aastal (Maaelusministri 11. detsembri 2019.a määrus 87)

Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord (Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus nr 98)


Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord (Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrus nr 96)

Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud (Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määrus nr 74)

Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded (Põllumajandusministri 12. augusti 2005. a määrus nr 87)

Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded (Põllumajandusministri 29. aprilli 2005.a määrus nr.50)

Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded(Põllumajandusministri 8. detsembri 2006. a määrus nr 111)

Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord (Põllumajandusministri 8. detsembri 2006. a määrus nr 110)  

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus


 
 
Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded (Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrus nr 80)