Prindi leht

Import ja fütosanitaarne piirikontroll

Enne taimede ja taimsete saaduste Eestisse toimetamist tuleks uurida sisseveo tingimusi. Mõnede taimede, taimsete saaduste sissevedu on kolmandatest riikidest keelatud.
Taimetervise kontrollile kuuluvad
taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad olema Eestisse toimetamisel varustatud fütosanitaarsertifikaadiga. Sisseveol taimetervise kontrollile kuuluvad taimi ja taimseid saadusi on lubatud Eestisse tuua ainult selleks ette nähtud piiripunkti kaudu.

Transiit – Taimede ja taimsete saaduste transiidile kehtestatud tingimused on sätestatud Euroopa Komisjoni määruses 2019/2124/EL. Transiidina  käsitletakse kauba liikumist ühest EL-välisest riigist teise või samasse EL-välisesse riiki läbi Eesti ja/või mõne muu EL-liikmesriigi territooriumi.

Taimetervise kontrollile kuuluvate taimede ja taimsete saaduste transiit nii sisse kui välja võib toimuda üksnes impordiks lubatud piiripunktide kaudu ning selleks peab loa andma piiripunkti Põllumajandusameti (PMA) taimetervise kontrolli teostav ametnik. Piiripunktis teostatakse kaubasaadetise suhtes dokumentide ja identsuse kontroll, vajadusel ka füüsiline kontroll; kontrolli tulemuste kohta vormistab piiripunkti järelevalveametnik vastavasisulise dokumendi (CHEDPP/ÜSTD-TS).

Sisseveol (sh transiit) läbiviidud kontrolltoimingute eest tuleb tasuda järelevalvetasu vastavalt kehtestatud korrale.

Kauba saabumisest tuleb teavitada TRACES NT (Trade Control and Expert System NT) kaudu esitades piiripunkti pädevale asutusele Ühtse sisseveodokumendi I osa (CHEDPP/ÜSTD-TS) enne saadetise füüsilist saabumist liitu.

Alates 14. detsembrist 2019.a ilma CHEDPP dokumendita ühendusevälisest riigist sisseveetavad ja taimetervise kontrollile kuuluvaid saadetisi peatatakse kuni teatise laekumiseni.

Ühtse sisseveodokumendi  vastava osa esitamiseks peavad saadetise eest vastutavad ettevõtjad olema registreeritud ühendava elektroonilise järelevalvesüsteemis TRACES NT ning omama ligipääsu TRACES NT andmesüsteemile. Peale ligipääsu saamist võib TRACES NT-t kasutades esitada eelteatisi kõikidele EL piiripunktidele. Juhend on leitav SIIT.
Ligipääs TRACES NT veebilehele: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login


E-KAUBANDUS - enne tellimuste vormistamist ja ostu sooritamist väljastpoolt
Euroopa Liidu liikmesriike selgitage välja ning veenduge, et toote pakkuja varustab taimed/taimsed saadused nõuetekohase fütosanitaarsertifikaadiga, mis kinnitab taimetervise nõuetele vastavust.


SISSEVEO NÕUDED PUIDUST PAKKEMATERJALILE