Prindi leht

Infomaterjalid

Infomaterjalid

Taimekaitsevahend peab Eestis turustamiseks ja kasutamiseks vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ega tohi nõuetekohase kasutamise korral olla ohtlik inimesele või keskkonnale. Turustada ja kasutada on lubatud 14. juunist 2011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt Eestis turulelaskmise loa saanud või enne seda taimekaitseseaduse alusel turule lubatud taimekaitsevahendit.

Eestis turustamiseks ning kasutamiseks lubatud taimekaitsevahendite ja kasvuregulaatorite nimekiri muutub pidevalt. Sellesse lisandub uusi taimekaitsevahendeid ja sealt kustutatakse olemasolevaid. Samuti võivad muutuda taimekaitsevahendi või kasvuregulaatori kasutustingimused. Regulaarselt uuendatud infot turule lubatud taimekaitsevahendite ja nende kasutustingimuste kohta leiate Põllumajandusameti kodulehel avaldatud taimekaitsevahendite registrist.


Alates 2009.a-st kontrollib PMA nõuetele vastavuse raames väetiste- ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid  ning alates 2011.a-st lisaks neile ka kohustuslikke majandamisnõudeid (KM) taimekaitsevahendite valdkonnas. Täpsem informatsioon juhendis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018". Täiendavat informatsiooni nõuetele vastavuse osas saab Põllumajandusministeeriumi veebilehelt.

Lisaks leiad allolevast valikust kolm Põllumajandusameti koostatud infolehte taimekaitsevahendite kasutajatele ja ühe artikli nõuannetega mida teha, kui sobivat taimekaitsevahendit Eestis ei ole ning ühe arvamusartikli, miks tänases maailmas enam taimekaitsevahenditeta ei saa.

Tänapäevase põllumajanduse lahutamatu osa on taimekaitsevahendite kasutamine. Samas võib see ohustada keskkonda ja inimesi. Kuidas arvestada kõigi osapoolte huvisid? Sellest saab lugeda artiklist "Põllumajanduse ja mesinduse vahel peaks valitsema tasakaal".

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt tehtud uuringus „Põhikultuuride, vähe levinud ja väikse kasvupinnaga kultuuride kaardistamine ning olemasolevate taimekaitse lahenduste sotsiaalmajanduslik uuring väikse kasvupinnaga ja vähe levinud kultuuride puhul“ toodi välja, et Eestis ei ole täna vähe levinud ja väikse kasvupinnaga kultuuride kasvatajatel saadaval piisavalt vajalikke ja efektiivseid taimekaitsevahendeid, et toota kvaliteetset ja konkurentsivõimelist saaki. Sellest ja võimalikest lahendusvõimalustest annab ülevaate artikkel "Taimekaitsest õunaaedades".Kui vajad asjatundlikku nõuannet, saad seda tunnustatud nõuandekeskustest.
Soovitame kasutada ka internetipõhist taimekaitse nõuandesüsteemi I-Taimekaitse
Integreeritud taimekaitse enesekontrolli programm võimaldab integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise hindamist kontrollküsimustele esitatud vastuste põhjal andes vastajale hinnangu nende põhimõtete järgimise kohta. Kontrollküsimused on seotud integreeritud taimekaitse põhimõtetega ja nende olulisust on analüüsitud lähtuvalt kohalikest tingimustest.
Tähtsamate põllumajanduskultuuride kasvatamisel saate järgida integreeritud taimekaitse suuniseid. Need leiate Eesti Taimekasvatuse Instituudi kodulehelt.
Vaata ka taimekaitseseadmete õppefilmi (allalaadimine võtab aega).