Prindi leht

Euroopa Liidu seadusandlus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, 21. oktoober 2009 , millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009, 21. oktoober 2009, taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 396/2005/EÜ, 23.veebruar 2005, taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta;

Komisjoni määrus (EL) nr 547/
2011, 8. juuni 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite märgistamise nõuetega EMPs kohaldatav tekst;

Komisjoni määrus (EL) nr 546/2011, 10. juuni 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtsete põhimõtetega;

Komisjoni määrus (EL) nr 545/2011, 10. juuni 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite andmenõuetega;

Komisjoni määrus (EL) nr 544/2011, 10. juuni 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses toimeainete andmenõuetega;

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, 25. mai 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga;

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, 18. september 2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (1);

Komisjoni määrus (EL) nr 283/2013, 1. märts 2013 , milles sätestatakse toimeainete andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta EMPs kohaldatav tekst;

Komisjoni määrus (EL) nr 284/2013, 1. märts 2013 , milles sätestatakse taimekaitsevahendite andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta EMPs kohaldatav tekst;

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2324, 12. detsember 2017, millega pikendatakse  toimeaine glüfosaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ)  nr  1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta  ning  muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa.