Prindi leht

Teated

27.05.2020 Rapsipõldude ja õitsvate taimede pritsimine on suurendatud tähelepanu all
 

Seoses taimekasvatushooaja algusega on Põllumajandusamet alustanud ka taimekaitsevahendite kasutamise kontrollidega. Taimede õitsemise ja taimekaitsetööde kõrghooajal kontrollib Põllumajandusamet teravdatud tähelepanuga taimekaitsevahendite kasutamist rapsikasvatuses.

Suur oht kõikidele tolmeldajatele on eksimused rapsipõldude taimekaitsetöödel, samuti kõigi teiste õitsvate taimede pritsimisel. Õitsva taimiku kasvuaegne kontroll hõlmab ka proovivõtmisi kasvavatest taimedest.

„Kontrollide käigus on tuvastatud, et taimekaitsevahendite puhul on just nende vale kasutamine põhjustanud mesilaste hukkumist. Ühtviisi ohtlik on nii mittelubatud kultuuridel vahendi kasutamine kui ka õitsvate taimede, sealhulgas umbrohtude pritsimine,“ ütles Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Eva Lind.

Oluline on meeles pidada, et mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmiseks kehtib endiselt õitsvate taimede, sealhulgas õitsvate umbrohtude, pritsimise keeld. See tähendab, et kui põllukultuur või umbrohi põllul õitseb, on keelatud mistahes taimekaitsevahendiga pritsida. Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge ning sellisel juhul on lubatud taimekaitsetöid läbi viia ajavahemikus kella 22.00-05.00.

„Ettevõtja peab teadma, et kasutada võib üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Tuleb jälgida, et vahendit kasutatakse ainult lubatud kultuuridel, õige kulunormiga ja õiges kasvufaasis. Samuti peab taimekaitsetöödel arvestama sobilike ilmastikuoludega,“ täpsustas Eva Lind.

Järelevalve oluline osa on ka proovide võtmine kasvavast taimikust, et analüüsitulemustega välja selgitada taimekaitsevahendite tegelik kasutamine. Analüüsitulemused võimaldavad jälgida põlluraamatu seaduspärast täitmist, kulunormidest ja ooteaegadest kinnipidamist ning lisaks ka seda, kas kasutatud on lubatud vahendit ja õigel kultuuril.


Eva Lind

taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja
e-post eva.lind@pma.agri.ee
tel 5551 4314

15.05.2020 Muutusid taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli tasumäärad

 

Kasutuses olev taimekaitseseade peab läbima tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel, et see ei ohustaks keskkonda ning inimese tervist.

2020. aasta kevadel toimus muudatus kõikides hindades, uued teenuste tasumäärad on järgmised:

 

Teenuse nimetus

Hind km-ta

(eurodes)

Ühe kuni 12-meetrise töö-laiusega taimekaitseseadmele tehnilise kontrolli teostamine

70,00

Iga 12-meetrist töölaiust ületava meetri eest täiendav tasu

4,00

Transpordi tasu ühe kilomeetri eest

0,70

 

Volituse taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks annab Põllumajandusamet. Tasude määrad on paika pannud Põllumajandusamet koos kontrolli teostajatega. Tehnilise kontrolli tegija võetavad tasud peavad olema kulupõhised ja läbipaistvad ning kujundatud selliselt, et kataksid nende teenustega seotud põhjendatud kulutused.

Eestis on 11 tehnilise kontrolli teostajat, kontaktid leiab siit.

Lähem info:

Kaisa Vahtmäe
taimekaitse ja väetiste osakonna peaspetsialist
tel 504 5201
kaisa.vahtmae@pma.agri.ee


13.05.2020 Taimekaitsetöödel peavad ohutusnõudeid järgima kõik kasutajad

Taimekaitse hooaeg on alanud ja Põllumajandusamet tuletab meelde, et ohutusnõudeid peavad järgima kõik taimekaitsevahendite kasutajad: nii põllumehed kui ka hobiaednikud, maanteede ja raudteede hooldajad, karuputke tõrjujad, haljastajad ning kõik teised mittepõllumajanduslikel aladel taimekaitsevahendite kasutajad.

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata iga taimekaitsevahendi infolehele, kus on juhendina kirjas täpsed kasutustingimused.

Majandus- ja kutsetegevuses  tohib taimekaitsevahendeid kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja järgib head taimekaitsetava, integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab kasutatud vahendite kohta arvestust. Kasutatav taimekaitseseade peab olema töökorras. Taimekaitsetööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.

Pritsimistöid ei tohi teha, kui õhutemperatuur on kõrgem kui 25°C ja tuule kiirus suurem kui 4 m/s. Arvestada tuleb tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine. Et vältida taimekaitsevahendite sattumist pinna- ja põhjavette, on oluline kinni pidada kõigist veekaitsevööndi ning teistest kasutuspiirangutest. Eestis turule lubatud taimekaitsevahenditele seatud kasutuspiirangutega saab tutvuda siin.

Kõigi tolmeldajate kaitsmise eesmärgil kehtib Eestis juba aastaid õhust pritsimise ja kõikide õitsvate taimede, sealhulgas umbrohtude pritsimise keeld. Põllumajandusamet jätkab sel hooajal teravdatud tähelepanuga taimekaitsevahendite kasutamise kontrolle rapsikasvatuses. Nende käigus võetakse ka proovid taimikust ja see võimaldab kindlaks teha kulunormidest ja ooteaegadest kinnipidamise ning seda, kas on kasutatud lubatud vahendit ja õigel kultuuril.

Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul võib taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ega teised tolmeldajad ei lenda (kell 22.00–05.00).

Avalikus kohas ja elamu vahetus läheduses tuleb umbrohu tõrjumiseks eelistada niitmist, trimmerdamist ja rohimist. Taimekaitsetöid võib teha üksnes juhul, kui taimehaigusi ja kahjureid või umbrohtu ei ole võimalik tõrjuda agrotehniliste ega muude meetmetega. Taimekaitsetöid ei tohi teha kõrvalise inimese juuresolekul. Koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel võib kasutada üksnes vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid.

Igal juhul tuleb rangelt järgida kõiki eelpool nimetatud ohutusnõudeid, et mitte ohtu seada ennast, oma lähedasi ja ümbritsevat keskkonda.

 

Eestis registreeritud taimekaitsevahendid on leitavad taimekaitsevahendite registrist


17.03.2020 Tiraami turustamine on keelatud

Puhtimisvahendiga tiraam töödeldud seemne turustamiseks ja kasutamiseks antud ajapikendus lõppes 30. jaanuaril 2020.
Tiraam keelustati Euroopa Liidus 2018. aasta lõpus, põhjuseks oht lindudele, imetajatele ja veeorganismidele. Lisaks võimalik oht tarbijatele toidu kaudu ning hormonaalsüsteemile.

Eestis oli registreeritud 1 fungitsiidse toimega puhtimisvahend Vitavax 200 FF. Seda ei tohi enam turustada.

Lisaks ei tohi turustada seemneid, mis on puhitud tiraamiga. Põllumajandusamet on leidnud müügilt endiselt tiraamiga puhitud seemneid. Lisaks leidsime pakendeid, millel oli „Puhis: tiraam“ fraas maha tõmmatud. Võtsime sellisest tootest proovi ning labori analüüsi tulemusena leidus siiski tiraami. Seega palun kõigil seemnete turustajatel üle kontrollida oma tooted, et ei leiduks enam selliseid seemneid. Töödeldud seemneid tuleb edasi käidelda kui ohtlikku jäädet.

Kui kellelgi on infot, et tiraamiga puhitud seemneid endiselt turustatakse, palume teavitada Põllumajandusametit.

Lähem info:

Kaisa Vahtmäe
taimekaitse ja väetiste osakonna peaspetsialist
tel 504 5201
kaisa.vahtmae@pma.agri.ee12.03.2020 Põllumajandusamet alustas taimekaitsevahendite turustamise kontrollidega

Põllumajandusamet kontrollib sel aastal üle 150 turustuskohas ja hulgilaos taimekaitsevahendite hoiustamistingimusi ning kõikide turustamise nõuete täitmist.

Enamik kontrolle viiakse läbi märtsist maini, vajadusel võetakse taimekaitsevahendist proov koostise määramiseks. Samuti pööratakse enam tähelepanu taimekaitsevahendite müügi ja reklaamiga seotud veebilehtedele ning kontrollitakse seal esitatud informatsiooni korrektsust.

„Kontrolltoimingute paremaks ja kiiremaks sujumiseks soovitame ettevõtjal eelnevalt valmistuda,“ ütles Põllumanadusameti peaspetsialist Kaisa Vahtmäe. „Oluline on, et turustuskoha andmed on korrektselt registris, samuti peab olema piisavalt töötajaid, kes on läbinud koolituse ja omavad taimekaitsetunnistust, et kasutajatele toodete kohta igakülgset teavet jagada,“ lisas Vahtmäe.

Taimekaitsevahendit tuleb hoiustada ning turustada eraldi toidust, ravimitest ja söödast. Hoiu- ja turustuskohas ei tohi olla taimekaitsevahendi avatud pakendeid ning on keelatud ka taimekaitsevahendite ümber pakendamine.

Kaisa Vahtmäe juhtis ka tähelepanu, et iga taimekaitsevahend on turule lubatud kindlatel tingimustel ning seetõttu peab pakendil toodud info olema äärmiselt korrektne: „Vead toote märgistusel võivad põhjustada taimekaitsevahendi väära kasutamise, mis omakorda võib tekitada ohu inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale.“

Kontrollide käigus kõrvaldatakse vigased tooted müügilt ja vormistatakse ettekirjutus puuduste likvideerimiseks.

Taimekaitseseadusega on taimekaitsevahendite turustuskohtadele seatud nõuetega saab tutvuda siin.

Lähem info:

Kaisa Vahtmäe
taimekaitse ja väetiste osakonna peaspetsialist
tel 504 5201
kaisa.vahtmae@pma.agri.ee


17.02.2020 Puhitud suvirapsi seemnete kasutamine Eestis

Põllumajandusamet toetab 2020. aastal suvirapsi seemnete puhtimiseks alternatiivset lahendust neonikotinoidsele toimeainele tiametoksaam. Sellest lähtuvalt ei väljasta Põllumajandusamet 2020. aastal eriluba puhtimisvahendile Cruiser OSR, mis sisaldab Euroopa Liidus keelustatud toimeainet tiametoksaam. Seetõttu ei tohi ka Cruiser OSR-ga puhitud seemneid turustada ega kasutada.

Alternatiivina Cruiser OSR-le on 2020. aasta taimekasvatuse hooajal võimalik Eestis kasutada süsteemse putukatõrjevahendi Buteo Startiga puhitud suvirapsi seemneid. Buteo Start sisaldab Euroopa Liidus heaks kiidetud toimeainet flupüradifuroon, mis kaitseb suvirapsi maakirbu kahjustuste eest taimede idanemise ja tärkamise faasis.

Kuigi Buteo Start ei ole Eestis kantud taimekaitsevahendite registrisse, on Euroopa Liidu liikmesriikides lubatud selliste seemnete turulelaskmine ja kasutamine, mida on töödeldud vähemalt ühes liikmesriigis kõnealuseks kasutuseks lubatud taimekaitsevahendiga.

Infot töödeldud seemnete Eestisse maale toomise kohta vahendab MTÜ Eesti Seemneliit.

Lähem info:

Karen Rätsep
MTÜ Eesti Seemneliit tegevjuht
e-post seemneliit@seemneliit.ee
tel 5693 9565

 

Eva Lind
taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik
e-post eva.lind@pma.agri.ee
tel 5551 4314


06.01.2020 Taimekaitsevahendi tiraami kasutamise luba lõpeb 30. jaanuaril

2020

Puhtimisvahendiga tiraam töödeldud seemne turustamiseks ja kasutamiseks antud ajapikendus lõpeb 30. jaanuaril 2020.

Tiraam keelustati Euroopa Liidus Euroopa Komisjoni  9. oktoobril 2018 rakendusmäärusega (EL) 2018/1500. Taimekaitsevahenditega töödeldud seemnetega tegelevatel ettevõtetel soovitab Põllumajandusamet hoida end kursis taimekaitsevahendite registriga ning külastada Põllumajandusameti kodulehte, kust on ajakohane teave taimekaitsevahendite ja toimeainetega seonduvatest muudatustest.

Tiraamiga töödeldud seemne müügiks pakkumisest pärast 30. jaanuari 2020 palume teavitada Põllumajandusametit. Töödeldud seemneid tuleb edasi käidelda kui ohtlikku jäädet.

Lähem info:

Piia Puusepp, mahepõllumajanduse ja seemne osakonna nõunik
Piia.Puusepp@pma.agri.ee
tel  510 1079

Katrin Kikkas, taimekaitse ja väetise osakonna nõunik
Katrin.Kikkas@pma.agri.ee
tel 5362 3140


19.09.2019 Taimekaitse tõttu ei hukkunud sel aastal teadaolevalt ühtegi

mesilasperet

Põllumajandusameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu ja Eesti Mesinike Liidu esindajate kohtumisel arutati 2019. aasta mesilastega seotud kaebuseid ning omavahelist koostööd.

 

„Põllumajanduskoda on oma liikmete nimel selgelt välja öelnud, et taimekaitse tõttu ei tohi hukkuda ükski mesilaspere. Tänavu suudeti seda põhimõtet hoida,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo. „Mesinike, põllumeeste ja ametnike ühine panustamine koostöösse on andnud tulemusi,“ tõdes Tõnissoo.

 

Sel aastal laekus Põllumajandusametile kokku viis kaebust, milles täheldati mesilaste suurenenud suremust tarudes. Ühegi juhtumi puhul ei olnud tegemist mesilaste ulatusliku hukkumisega, teated laekusid hobimesinikelt. Kõikidel juhtudel võeti proovid, mida analüüsiti Põllumajandusuuringute Keskuses ning vajadusel viidi piirkonnas läbi taimekaitsevahendite kasutajate põhjalikum seire. Analüüsid ei tuvastatud taimekaitsevahendi jääke, mistõttu ei ole hukkumise põhjusena alust kahtlustada taimekaitsevahendi kasutamist. Mõnel juhul võis mesilastele saatuslikuks saada mesiniku enda tegevus, aga mõnel juhul jäi põhjus ka selgusetuks.

 

Mesindusorganisatsioonide esindajad rõhutasid üksmeelselt, et ametnikud on operatiivselt reageerinud juhtumitele ja koostöö toimib. Hea meel on tõdeda, et mesilaste heaolule pööratakse suuremat tähelepanu. Kõikide mesilate saamine registrisse on jätkuvalt nii mesinike, taimekasvatajate kui ka ametnike huvi.

 

„Olukord on üldiselt hea, tõusnud on mesinike ja põllumeeste teadlikkus, suurenenud on mesilate arv PRIA põllumajandusloomade registris. Teadlikkust tuleb tõsta parasiiditõrjevahendite õigel kasutamisel mesilas ja ka sipelgatõrjevahendite kasutamisel koduaias, sest ka selliste ainete väärkasutamine võib ohustada mesilasi,“ ütles VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Harles Kaup möödunud hooaega kokkuvõttes.

 

„Tänu omavahelisele suhtlusele ja üksteisega arvestamisele ei hukkunud taimekaitse tõttu tänavu ühtegi mesilasperet,“ ütles Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja Maris Raudsepp. „Kuid õitsvate taimede ja tolmeldajate sümbioosi nimel  tuleb taimekaitsetöödel ikka ja alati järgida ohutusnõudeid, nagu näiteks õitsvate taimede pritsimise keeldu,“ lisas Raudsepp.

 

Ohutusnõudeid peavad järgima kõik taimekaitsevahendite kasutajad: nii põllumehed kui ka hobiaednikud, maanteede ja raudteede hooldajad, karuputke tõrjujad, haljastajad ning teised mittepõllumajanduslikel aladel taimekaitsevahendite kasutajad.

 


24.07.2019 Põllumajandusamet: Eesti tunnistab kehtetuks kahe dimetoaati

sisaldava taimekaitsevahendi loa

Toodete Danadim 40 EC ja Perfekthion Top lubade kehtivus lõppeb 31. juulil 2019, kuna toimeaine dimetoaadi heakskiidu perioodi Euroopa Komisjon ei pikendanud.

„Euroopa Liidus hinnatakse toimeaineid teaduspõhise lähenemise põhimõttel ning peamisteks märksõnadeks on tervise- ja keskkonnaohutus. Uutele uuringutulemustele tuginedes on dimetoaadi keelustamise põhjuseks kõrge terviserisk nii tarbijale kui ka toimeainega kokkupuutuvatele käitlejatele, töötajatele ja kõrvalistele isikutele. Samuti tuvastati riskihindamise käigus, et dimetoaadi kasutamisel esineb risk imetajatele, lindudele, mesilastele ning mittesihtmärk lülijalgsetele,“ ütles Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Maris Raudsepp.

Ajapikendus toodete turustamiseks ning kasutamiseks võimaldatakse vastavalt Euroopa Liidu määrusele, mis seab ühtsed tähtajad kõikidele liikmesriikidele. Turustamiseks kehtib 6-kuuline ajapikendus ning tooteid on võimalik müüa ja levitada 1. veebruarini 2020. Ajapikendus olemasolevate toodete varude kasutamiseks kehtib 30. juunini 2020.

Dimetoaat on laia tõrjespektriga kontaktse ja süsteemse toimega insektitsiid ja akaritsiid. Seda sisaldavad taimekaitsevahendid on Eestis praegu turule lubatud teraviljadel, köögiviljadel ning dekoratiivtaimedel kasutamiseks.

Dimetoaadi keelustamise kavatsusi ning selle põhjuseid arutati põllumajandusorganisatsioonide ja teadlaste esindajatega 22. veebruaril Maaeluministeeriumis Taimekaitse Nõukogus.
 

Lähem info:

Maris Raudsepp
taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja
e-post Maris.Raudsepp@pma.agri.ee
tel 5669 882306.06.2019 Põllumajandusamet: Avalikus kohas tuleb taimekaitsevahendeid

kasutada suure ettevaatlikkusega

Saabunud on haljastuse ja heakorratööde hooaeg ning Põllumajandusamet tuletab meelde taimekaitsevahendite kasutamise nõuded.

„Avalikus kohas ja elamu vahetus läheduses tuleb umbrohu tõrjumiseks eelistada niitmist, trimmerdamist ja rohimist,“ ütleb Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Maris Raudsepp. „Taimekaitsetöid võib teha üksnes juhul, kui taimehaigusi ja kahjureid või umbrohtu ei ole võimalik tõrjuda agrotehniliste ega muude meetmetega,“ lisab Raudsepp.

Kui taimekaitsevahendi kasutamine on hädavajalik, peab hoolega järgima kasutusjuhendit ja silmas pidama kõiki ohutusnõudeid, et vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale.

Taimekaitsetöid ei tohi teha kõrvalise inimese juuresolekul. Kui tootele on märgitud tööooteaeg, tuleb paigaldada avalikku kohta või korterelamu vahetusse lähedusse enne taimekaitsetööga alustamist hoiatussilt. Sildil peab olema teave taimekaitsevahendi ja tööooteaja kohta, mille möödumise järel on ala lubatud taas kasutada. Tööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid. Taimekaitsevahendit ei tohi pritsida, kui tuule kiirus on suurem kui 4 m/s ja õhutemperatuur kõrgem kui 25°C. Mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmiseks on keelatud pritsida õitsvaid taimi, sealhulgas ka õitsvat umbrohtu. Et vältida taimekaitsevahendite sattumist pinna- ja põhjavette, on oluline kinni pidada veekaitsevööndi piirangutest.

„Euroopa Komisjon võttis eelmisel aastal vastu rakendusmääruse, mille alusel võib glüfosaati kasutada veel vähemalt 5 aastat, aga seati täiendavad kasutuspiirangud,“ ütleb Maris Raudsepp. „Erilist tähelepanu pööratakse elanike kaitsele.“

Glüfosaadi kasutusele seati piirangud ka Eestis ja glüfosaati sisaldavate umbrohutõrjevahendite kasutus koolialadel, laste mänguväljakutel ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses on keelatud. Täiendati infolehti teabega, mis keelab neid pritsida põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Põllumajandusamet soovitab igal kohalikul omavalitsusel üle vaadata lepingud teehooldus- või haljastusettevõtetega, et veenduda, kas teenusepakkuja teostab töid vastavalt kohaliku omavalitsuse ootustele. Igal aastal saadab Põllumajandusamet märgukirja kõikide omavalitsuste juhtidele ohutusnõuete järgimise olulisusest, palvega edastada see ka neile, kes tegelevad haldusalas haljastustöödega ja kasutavad seejuures taimekaitsevahendeid.

Lähem info:
Maris Raudsepp
taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja
e-post Maris.Raudsepp@pma.agri.ee
tel 5669 8823


09.05.2019 Põllumajandusamet: Taimekaitsetöödel peavad kõik kasutajad

järgima ohutusnõudeid

Taimekaitse kõrghooaeg on alanud ja Põllumajandusamet tuletab meelde, et ohutusnõudeid peavad järgima kõik taimekaitsevahendite kasutajad: nii põllumehed kui ka hobiaednikud, maanteede ja raudteede hooldajad, karuputke tõrjujad, haljastajad ning teised mittepõllumajanduslikel aladel taimekaitsevahendite kasutajad.
 
Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Erilist tähelepanu tuleb pöörata iga taimekaitsevahendi infolehele, kus on täpsustatud kasutustingimusi. Näiteks glüfosaati sisaldavatele preparaatidele on kehtestatud kasutamiskeeld koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses ning saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks. 
Taimekaitsetööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
 
Majandus- ja kutsetegevuses  tohib taimekaitsevahendeid kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja järgib head taimekaitsetava, integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab kasutatud vahendite kohta arvestust. Taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.
Ootamatuste vältimiseks kontrollige enne töödega alustamist oma taimekaitsetunnistuse kehtivust siin.
Koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel võib kasutada vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid.
 
Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmise eesmärgil kehtib Eestis juba aastaid kõikide õitsvate taimede, sealhulgas ka umbrohtude pritsimise keeld. Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul võib taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ega teised tolmeldajad ei lenda (kell 22.00–05.00).
 
Pritsimistöid ei tohi teha, kui õhutemperatuur on kõrgem kui 25°C ja tuule kiirus suurem kui 4 m/s. Arvestada tuleb tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine.
Et vältida taimekaitsevahendite sattumist pinna- ja põhjavette, on oluline kinni pidada kõigist veekaitsevööndi ning teistest kasutuspiirangutest.
 
Eestis turule lubatud taimekaitsevahenditele seatud kasutuspiirangutega saab tutvuda siin.
 
 
Lähem info:
Riina Pärtel
peaspetsialist
Põllumajandusamet
Tel  671 261506.05.2019 Põllumajandusamet pöörab suurendatud tähelepanu

rapsipõldudele

Taimede õitsemise ja taimekaitse kõrghooajal kontrollib Põllumajandusamet teravdatud tähelepanuga taimekaitsevahendite kasutamist rapsikasvatuses. Eksimused rapsipõldude taimekaitsetöödel on suur oht kõikidele tolmeldajatele. Rapsi kasvuaegne kontroll hõlmab ka proovivõtmisi taimikust.

Kontrollide käigus on tuvastatud, et taimekaitsevahendite puhul on mesilaste hukkumist põhjustanud eelkõige nende vale kasutamine. Peamiseks mesilaste surmade põhjuseks läbi aastate on olnud dimetoaati sisaldav taimekaitsevahend Danadim 40 EC, mida on kasutanud rapsikasvatajad. Tegu on süsteemse toime, laia tõrjespektriga ja väga tõhusa putukatõrjevahendiga, mis on Eestis registreeritud kasutamiseks teraviljadel, köögiviljadel ja dekoratiivtaimedel, aga on keelatud kasutada rapsikasvatuses või mujal. Põllumajandusamet tuvastas ka 2018. aastal Danadim 40 EC väärkasutamisi.

Proove on tänavu võimalik võtta oluliselt suuremas mahus ja seda ennekõike kasvavast taimikust, et analüüsidega välja selgitada taimekaitsevahendite tegelik kasutamine. Analüüsitulemused võimaldavad jälgida põlluraamatu seaduspärast täitmist, kulunormidest ja ooteaegadest kinnipidamist ning lisaks ka seda, kas kasutatud on lubatud vahendit ja õigel kultuuril.

Põllumajandustootja peab teadma, et kasutada võib üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Tuleb jälgida, et vahendit kasutatakse ainult lubatud kultuuridel, õige kulunormiga ja õiges kasvufaasis. Samuti peab taimekaitsetöödel arvestama sobilike ilmastikuoludega.

Tasub meeles pidada, et mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmiseks kehtib endiselt õitsvate taimede, sealhulgas õitsvate umbrohtude, pritsimise keeld. See tähendab, et kui põllukultuur või umbrohi põllul õitseb, on keelatud mistahes taimekaitsevahendiga pritsida. Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge ning sellisel juhul tuleb taimekaitsetöid läbi viia ajavahemikus 22.00-05.00.

Lähem info:

Maris Raudsepp
taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja
e-post Maris.Raudsepp@pma.agri.ee
tel 5669 882305.04.2019 Tolmeldajate kaitsmise eesmärgil täpsustati insektitsiidide

kasutustingimusi

Põllumajandusamet vaatas üle kõik Eesti turul olevad putukatõrjevahendid. Selle tulemusel täiendati 25 taimekaitsevahendi infolehed, kus kasutatud mõisted ei olnud üheselt arusaadavad. 16 tootel täpsustati võimalikud erandid kasutamisel.

 

„Tolmeldajate ja keskkonna kaitsmise eesmärgil on kõige olulisem olla teadlik kõikidest kehtivatest nõuetest ning järgida rangelt taimekaitsevahendi kasutusjuhendit,“ ütles Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik Eva Lind.

 

Vältimaks mitmeti mõistetavust on piirang „Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada mesilaste aktiivse lendlemise ajal“ asendatud konkreetsema kellaajalise vahemikuga 22.00-05.00. Öise pritsimise eesmärk on vähendada tolmeldajate võimalikku kokkupuudet taimekaitsevahendiga näiteks teraviljapõllust üle lendamisel või taimekaitsevahendi triivil. Lisaks kellaajalistele piirangutele ühtlustati ohulausete sõnastust ning täpsustati erandid.

 

„Vajadus üle vaadata ja muuta taimekaitse nõuded taimede õitsemise ja mesilaste lendluse ajal tuli eriti teravalt ilmsiks 2017. aastal. Toona toimus ka laiapõhjaline arutelu, kus selle olulisust toonitasid kõik osapooled ja Põllumajandusamet on infolehed üle vaadanud lähtuvalt nendest kokkulepetest,“ ütles Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

 

Tolmeldajate heaolu on kogu maailmas väga suure tähelepanu all ja sarnast praktikat järgivad ka teised Euroopa Liidu riigid. Näiteks on seatud insektitsiidide pritsimisele kellaajalised piirangud Lätis, Soomes ja Norras. Taanis võib mesilastele või teistele tolmeldajatele ohtlikke aineid pritsida vaid päikeseloojangust päikesetõusuni.

 

Iga taimekaitsevahendi kasutustingimused sõltuvad konkreetse toote riskihindamisest.  Kui hindamise tulemusel leitakse, et esineb oht mesilastele ja teistele tolmeldajatele, lisatakse taimekaitsevahendi klassifikatsiooni ohulause, milles on täpsustavad ettevaatusabinõud taimekaitsevahendi kasutamisel.

Eestis kehtib endiselt üldine õitsvate taimede pritsimise keeld. See tähendab, et kui põllukultuur või umbrohi õitseb, on keelatud taimekaitsevahendiga pritsida nii päeval kui öösel. See nõue, mis on kehtestatud määrusega „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“, kehtib iga taimekaitsevahendi, mitte ainult putukatõrjevahendi, kasutamisele.

 

Erand kehtib taimekaitsevahendile, mille riskihindamise tulemusena on lubatud pritsimine taimede õitsemisel ja see ei avalda mõju tolmeldajatele. Sellise toote infolehel on selgelt välja toodud kultuurid, mida õitsemise ajal tohib pritsida. Näiteks võib ohulause olla sõnastatud: „Õitsvat rapsi, rüpsi ja maasikat on lubatud pritsida ajavahemikus 22.00-05.00.“

 

Erand kehtib ka taimekaitsevahendile, mida on teatud kahjurite tõrjeks vajalik kasutada päevasel ajal, ning riski tolmeldajatele ei ole tuvastatud. Näiteks on maakirpu tarvis pritsida just rapsi tõusmete faasis päevasel ajal. Sellisel juhul on SPe8 lause sõnastatud „Erandina võib tõrjuda maakirpu päevasel ajal, kui põllul ei esine õitsvaid taimi.“

 

„Lähiajal on  plaanis kõik erandid ja kasutusalad  üle vaadata koos sektori ja teadlastega ning vajadusel neid laiendada, et põllumehel saaksid tehtud kõik vajalikud taimekaitsetööd ja samal ajal oleks keskkond hoitud,“ ütles Eva Lind.
 

Lähem info: 

Eva Lind
taimekaitse ja väetise osakonna nõunik
tel 5551 4314
eva.lind@pma.agri.ee


07.03.2019 Põllumajandusamet: Aran PM OÜ müüs Eesti õunana tõendamata

päritoluga õunu

Põllumajandusamet koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga tuvastas, et Aran PM OÜ eiras värske puu- ja köögivilja turustamise nõudeid.

Pakendi märgistuse kohaselt on õunte tootja Aran PM OÜ ja nende päritolumaa on Eesti. Ettevõtte esindaja ütluste kohaselt pärinevad õunad ettevõttest Mulgi õun OÜ. Järelevalve käigus tuvastati turustatavate sortide ´Lobo´ ja ´Cortland´ õuntes mitmete erinevate taimekaitsevahendite jääke, mille kasutamine Eestis ei ole lubatud. Toiduohutuse nõudeid eiratud ei ole.
Mulgi õun OÜ aia kohapealse kontrolli käigus õuntes taimekaitsevahendite jääke tuvastatud ei ole. Seega viitavad jaemüügis turustatud õunte analüüsitulemused eelkõige, et õunad on pärit muudest kasvukohtadest, suurima tõenäosusega riikidest, kus laboris tuvastatud toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamine on lubatud. Laborianalüüsid teostas Põllumajandusuuringute Keskus.

Õunad ei vastanud ka pakendil avaldatud sordile ´Lobo´. Jaemüügikettide poolt ostetud kogused on osutunud oluliselt suuremateks, kui Aran PM OÜ andmetel on õunu toodetud ja müüdud.

Eestis müüdav värske puu- ja köögivili peab vastama kehtestatud välistele kvaliteedistandarditele ja selle päritolu kohta peab olema kas pakendil või müügikohal avaldatud tõene teave. 

Värske puu- ja köögivilja turustamisstandardid22.02.2019 Põllumajandusamet alustas taimekaitsevahendite turustamise

kontrollidega

Põllumajandusamet kontrollib 2019. aastal 150 jaemüügikohas ja 18 hulgilaos taimekaitsevahendite hoiustamistingimusi ning kõikide turustamise nõuete täitmist. Enamik kontrolle viiakse läbi veebruarist maini.

Kontrolltoimingute paremaks ja kiiremaks sujumiseks soovitame ettevõtjal eelnevalt valmistuda. Taimekaitseseadusega on taimekaitsevahendite turustuskohtadele seatud järgnevad nõuded:

 • Turustuskoha andmed peavad olema registreeritud (vt siit). Ettevõtja saab vajaliku taotluse vormistada kliendiportaalis (vt siit).
 • Turustuskohas peab olema piisavalt töötajaid, kes on läbinud taimekaitsekoolituse ning omavad taimekaitsetunnistust, et vahendite kasutajatele toodete kohta igakülgset teavet jagada.
 • Ruum, kus hoitakse turustatavat taimekaitsevahendit, peab vastama kemikaali- ja taimekaitseseaduse nõuetele.
 • Taimekaitsevahendit tuleb hoiustada ning turustada eraldi toidust, ravimitest ja söödast.
 • Hoiu- ja turustuskohas ei tohi olla taimekaitsevahendi avatud pakendeid ning keelatud on ka taimekaitsevahendi ümber pakendamine.
 • Turustajal on kohustus pidada arvestust taimekaitsetunnistuse alusel müüdavate taimekaitsevahendite üle.

Kõikide taimekaitsevahendite pakendid ja infolehed peavad vastama registris toodud andmetele. Iga taimekaitsevahend on turule lubatud kindlatel tingimustel ning seetõttu peab pakendil toodud info olema äärmiselt korrektne.

Vead toote märgistusel võivad põhjustada taimekaitsevahendi väära kasutamise, mis omakorda võib tekitada ohu inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale.

Taimekaitsevahendite turustamise kontrollides vaadatakse üle kõik eelpool mainitud nõuded ning turustamisega seotud dokumentatsioon. Vajadusel võetakse taimekaitsevahendist proov selle koostise määramiseks. Puuduste avastamisel kõrvaldatakse vigased tooted müügilt ja vormistatakse ettekirjutus puuduste likvideerimiseks.

Lähem info:

Kaisa Vahtmäe
taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist
tel 504 5201
kaisa.vahtmae@pma.agri.ee


13.09.2018 Eestis piiratakse neonikotinoidsete taimekaitsevahendite

kasutamist

Euroopa Komisjon keelustas kolme neonikotinoidse taimekaitsevahendi toimeaine - klotianidiin, imidaklopriid ja tiametoksaam - kasutamise avamaakasvatuses.

Erandina säilib õigus kasutada neid toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid kasvuhoonetes tingimusel, et põllukultuur püsib seal kogu oma elutsükli ning seda ei taasistutata väljaspoole.

Kõik liikmesriigid peavad Euroopa Komisjoni rakendusmääruse alusel hiljemalt 19. septembriks 2018 muutma või tagasi võtma imidaklopriidi, klotianidiini või tiametoksaami sisaldavate taimekaitsevahendite load. Määruses on seatud ka võimalikult lühike ajapikendus nii toodete müügiks kui kasutamiseks.

Sellest tulenevalt tunnistas Põllumajandusamet kehtetuks nelja tiametoksaami ning imidaklopriidi sisaldavate taimekaitsevahendite load ning muutis kahe toote puhul müügi- ja kasutustingimusi.

Alates 20. detsembrist ei tohi Eestis enam turustada ega kasutada taimekaitsevahendeid Merit Forest, Monceren G, Nuprid ja Mido SL. Taimekaitsevahendeid Confidor ja Actara 25 WG on lubatud edaspidi kasutada vaid kasvuhoonekultuuridel tingimusel, et kultuur läbib seal kogu elutsükli. Nimetatud tooted on saadaval vaid professionaalsele kasutajale, kes on läbinud vastava koolituse ja omab kehtivat taimekaitsetunnistust.

Taust

Kolmele nimetatud toimeainele kehtestati piirangud juba 2013. aastal, kui keelustati kasutamine mesilaste jaoks atraktiivsete põllukultuuride ning teraviljade seemnete ja mullastiku töötlemiseks, välja arvatud kasvuhoones.

Euroopa Komisjoni täiendavate piirangute aluseks on aga Euroopa Toiduohutusameti 28. veebruaril 2018 avaldatud ja ajakohastatud järeldus, milles kinnitati klotianidiini, tiametoksaami ja imidaklopriidi negatiivne mõju lisaks meemesilastele ka teistele tolmeldajatele. Kuna kõrge risk tolmeldajatele tuvastati peaaegu kõigi avamaakasutuste, ka kartuliseemnete puhtimise ja taliteraviljadel kasutamise puhul, on asjakohane keelata kõik välitingimustes kasutamise viisid. Euroopa Toiduohutusameti hinnang on leitav siit.

Lähem info:

Eva Lind

nõunik, taimekaitse ja väetise osakond

tel. 671 2619

Eva.Lind@pma.agri.ee


31.08.2018 Tolmeldajate kaitsmise eesmärgil on oluline teada kõiki nõudeid


Eile toimunud Põllumajandusameti, Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, tööstuse, mesindusorganisatsioonide ja teadlaste esindajate kohtumisel olid arutlusel taimekaitsevahendite mõju mesilastele ja informatsioon toote märgistusel.

Kohtumisel osalejad tõdesid, et mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmise eesmärgil on kõige olulisem  olla teadlik kõikidest kehtivatest nõuetest ning järgida rangelt taimekaitsevahendi kasutusjuhendit. Arutati Eesti Mesinike Liidu saadetud ettepanekuid ja lepiti kokku mesilaste kaitset puudutava hoiatuslausete ühtlustamine, et tagada nende ühine arusaadavus.

 

„Kõikidele taimekaitsevahenditele tehakse Põllumajandusametis riskihindamine kindlustamaks, et toote kasutamine ei kahjusta inimeste ja loomade tervist ega keskkonda. Sellele järgneb otsus, kas taimekaitsevahend turule lubatakse või mitte,“ ütles Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja Maris Raudsepp. „Kui mesilaste ja teiste tolmeldavate putukate kaitsmiseks on  vaja  kohaldada riske vähendavaid meetmeid, lisatakse taimekaitsevahendi märgistusele vastavad ohu- ja hoiatuslaused“, lisas Raudsepp.

 

„Põllumajanduskoja jaoks on tõhus koostöö erinevate põllumajanduse valdkonna ametkondadega võtmetähtsusega. Hea on teada, et kõik ametlikud hinnangud lähtuvad teaduslikest faktidest,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

 

Eestis kehtib juba aastaid taimekaitsevahendi pritsimise keeld õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel, kuid on ka erandeid. Näiteks putukatõrjevahend Biscaya on küll lubatud kasutada hiilamardika tõrjumiseks rapsi- ja rüpsitaimede õitsemise ajal, kuid järgima peab kellaajalist piirangut (kasutada ajavahemikus 22.00-05.00). Putukatõrjevahendi Proteus OD märgistusel on aga lisaks kellaajalisele piirangule ka toote kasutamise keeld taimede õitsemise ajal paagisegudes koos fungitsiididega.

 

Kontrollide käigus on tuvastatud, et taimekaitsevahendite puhul on mesilaste hukkumist põhjustanud eelkõige nende vale kasutamine. „Tõeline nulltolerants taimekaitsevahendite väärkasutamise osas saab kasvada ainult taimekasvatussektori seest ja korralike taimekasvatajate eeskujul,“ ütles Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liige Tago Holsting.

 

Mitte kõik taimekaitsevahendid ei ole oma toksikoloogiliste omaduste poolest ohtlikud mesilastele. Palju on räägitud glüfosaadi võimalikust negatiivsest mõjust mesilastele, kuid Euroopa Toiduohutusameti teaduslik hinnang kinnitab, et glüfosaadil ei ole mesilastele kahjulikku mõju ning riski mesilastele, sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele, mulla makro- ja mikroorganismidele peetakse madalaks.

 

Koostöö jätkub ning järgmise kohtumise teemaks on erinevate taimekaitsevahendite kasutamine paagisegudes ja nende koostoime. Samuti on mesinikel ja taimekasvatajatel väljatöötamisel hea tava, kuidas ja millist kasulikku teavet nad enne kevadtööde algust teineteisele edastavad.

 

PÕLLUMAJANDUSAMET

MAAELUMINISTEERIUM

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA

EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING

EESTI MESINIKE LIIT

EESTI TAIMEKASVATUSE INSTITUUT

EESTI MAAÜLIKOOL25.05.2018 Põllumajanduses tegutsejate edu võti on omavaheline suhtlemine

ja teadlikkuse tõstmine

Eelmisel nädalal toimus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Põllumajandusameti ja Maaeluministeeriumi esindajate kohtumine, kus põhiteemadeks olid taimekaitse ja mesinduse kitsaskohad ning mahepõllumajanduse tulevik.


„Põllumajanduskoja jaoks on tõhus koostöö erinevate põllumajanduse valdkonna ametkondadega võtmetähtsusega. Põllumajandusega tegelevate inimeste ladus suhtlemine peab saama heaks tavaks. Suheldes leiab lahendused ja see on ka edu võti,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo. „Koos töötamisest tuleb jõuda koostööni,“ lisas Tõnissoo.


„Taimekaitsevahendite puhul on mesilaste hukkumist põhjustanud eelkõige nende vale kasutamine, nõuetekohasel kasutamisel hukkumisi tuvastatud ei ole. Omavaheline suhtlus ja üksteisega arvestamine peab aitama kaasa, et õitsvad taimed ja tolmeldajad saaksid olla omavahel sümbioosis,“ ütles Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja Maris Raudsepp. „Samuti tuleb olla teadlik kehtivatest nõuetest ja neid järgida,“ lisas Raudsepp.


Kohtumisel oli arutluse all ka mahetootmise valdkonnaga seotud küsimused. Analüüsiti mahetootmise kitsaskohti ning selle üle, kuidas soodustada mahetoodangu jõudmist turule. „Mahesektori arengu seisukohalt on oluline sõnastada ja kokku leppida selge kava mahepõllumajanduse eesmärkidest. See peaks endas hõlmama nii mahepõllumajanduse pinna, toodangu, loomade arvu, ettevõtete tulukuse kui ekspordiga seotud eesmärke. Samavõrd tähtis on kokku leppida mahesektori rahastamise mahus ja allikates,“ selgitas Tõnissoo.


Põllumajanduskoja esindajad rõhutasid kohtumisel, et Eesti põllumajandussektori arengusuundades, sh mahepõllumajanduse osas peavad ühise arusaama ja kokkuleppeni jõudma kõik põllumajandustootjad ühiselt.


Kohtumisel osalejad tõdesid, et Eesti toidu ohutuses ei ole põhjust kahelda sõltumata sellest, kas see pärineb tava- või mahepõllumajandusest. Toidu kvaliteedi ja ohutuse aluseks on kehtestatud reeglitest kinni pidamine ja usaldusväärne kontroll.

Taimekaitsevahendite register

Taimekaitsetunnistuse kehtivuse päring25.06.2018 Käesoleval aastal on laekunud kaks mesilaste hukkumisega seotud

kaebust


Põllumajandusametile on laekunud kaks teadet hukkunud mesilastest, üks Lääne-Virumaal ja teine Saaremaal. Kontrollid asjaolude tuvastamiseks viisid läbi Põllumajandusamet ja Veterinaar- ja Toiduamet.

Saaremaa juhtumi puhul hukkunud mesilastest taimekaitsevahendite jääke ei leitud ja täpsemad asjaolud selgitab välja Veterinaar- ja Toiduamet.

Lääne-Virumaal hukkunud mesilastest võetud proovist tuvastati veterinaarravimi ja taimekaitsevahendi toimeainete jäägid. Kõikide jääkide sisaldus mesilastes oli selline, mis võis põhjustada mesilaste hukkumise. Põllumajandusuuringute Keskuse laborianalüüside tulemused viitavad nii veterinaarravimi kui ka taimekaitsevahendi kasutamise nõuete eiramisele.

Põllumajandusamet jätkab menetlust Lääne-Virumaa taimekaitsevahendite väärkasutamise ja asjassepuutuvate isikute suhtes. Toetuse taotleja puhul teavitatakse ka Põllumajanduse Registri ja Informatsiooni Ametit, et rikkumist oleks võimalik võtta arvesse toetuse määramisel. Korduva rikkumise ilmnemisel tunnistatakse taimekaitsevahendi väärkasutaja taimekaitsetunnistus kehtetuks.

Veterinaarravim, mille jääke mesilastest leiti, on olemuselt insektitsiid, mida kasutatakse loomadel kirpude, sipelgate jt tõrjeks. Veterinaar- ja Toiduamet tegeleb antud preparaadi kasutamise uurimisega mesilas.

Lisainfo:

Maris Raudsepp
taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja
Põllumajandusamet
e-post
Maris.Raudsepp@pma.agri.ee
tel 5669 8823

Harles Kaup
loomatervise, loomakaitse ja söötade osakonna juhataja
Veterinaar- ja Toiduamet
e-post
harles.kaup@vet.agri.ee
tel
12.06.2018 Põllumajandusamet suurendab sel suvel kontrollide arvu

rapsipõldudel

Põllumajandusamet kontrollib suvel suurendatud tähelepanuga taimekaitsevahendite kasutamist rapsikasvatuses.
Õitsva rapsi kasvuaegne kontroll hõlmab ka proovivõtmisi, et analüüsitulemustega välja selgitada taimekaitsevahendite tegelik kasutamine.

Proovide analüüsitulemused võimaldavad jälgida põlluraamatu seaduspärast täitmist, kulunormidest ja ooteaegadest kinnipidamist ning lisaks ka seda, kas kasutatud on lubatud vahendit ja õigel kultuuril.

Rapsikasvatajate eksimused taimekaitsevahendite kasutamisel on suur oht kõikidele tolmeldajatele. Peamiseks põhjuseks läbi aastate on olnud preparaatides kasutatav toimeaine dimetoaat. Põllumajandusamet tuvastas ka eelmisel aastal rikkumised, mille tagajärjel hukkusid mesilaspered.

Põllumajandustootja peab teadma, et kasutada võib üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Tuleb jälgida, et vahendit kasutatakse ainult lubatud kultuuridel, õige kulunormiga ja õiges kasvufaasis. Samuti peab taimekaitsetöödel arvestama sobilike ilmastikuoludega.

Eestis kehtib juba aastaid mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmiseks taimekaitsevahendi õhust pritsimise ja õitsvate taimede pritsimise keeld. Erandina võib õitsvaid taimi pritsida vaid siis, kui taimekaitsevahendil on vastav märge, ja sellisel juhul võib seda teha varahommikusel või hilisõhtusel ajal (kell 22.00 – 05.00), mil mesilased ei lenda. Samuti on mesinikul ja põllumehel omavaheline teavitamiskohustus.

Lähem info:

Maris Raudsepp
taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja
e-post Maris.Raudsepp@pma.agri.ee
tel 5669 8823


01.06.2018 Eestis muudetakse glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite müügi- ja kasutustingimusi

Eestis on registreeritud 34 glüfosaati sisaldavat taimekaitsevahendit. Põllumajandusamet seadis neile kõigile müügi ja kasutuse piirangud.

Euroopa Komisjon võttis vastu rakendusmääruse, mille alusel võib glüfosaati kasutada veel vähemalt 5 aastat, kuid erilist tähelepanu pööratakse käitlejate ja hobikasutajate kaitsele ning saagikoristuseelse kasutuse vastavusele headele põllumajandustavadele. Sellest tulenevalt seadis Põllumajandusamet täiendavad müügi- ja kasutuspiirangud.

Glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite kasutus koolialadel, laste mänguväljakutel ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses on keelatud. Edaspidi on vabamüügis ehk väikeaiapidajale kättesaadavad ainult need preparaadid, mille pakendid on suurusega kuni ja kaasa arvatud 1 liiter. Suuremad pakendid on mõeldud vaid professionaalsele kasutajale, kes omab kehtivat taimekaitsetunnistust. Keelatud on koristuseelne kasutus saagi närvutamise või kuivatamise eesmärgil. Seetõttu on osadel toodetel eemaldatud ka mitmed kasutusalad, nt teraviljade, herne, oa kuivatamine.

Vastavalt Euroopa Liidu reeglitele on Põllumajandusamet andnud taimekaitsevahendite olemasolevate laovarude müügiks ja kasutamiseks 6 kuud. Alates 1. detsembrist 2018 on lubatud müüa vaid tooteid, mille märgistus on viidud kooskõlla muudetud kasutustingimustega. Samuti tohib selliseid tooteid  kasutada üksnes vastavalt uutele kasutustingimustele.

Põllumajandusamet täiendas ka kõiki glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite infolehti teabega, mis keelab neid pritsida põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Lähem info:

Eva Lind
nõunik, taimekaitse ja väetise osakond
Põllumajandusamet
Eva.Lind@pma.agri.ee
Tel 671 2619


18.05.2018 PÕLLUMAJANDUSAMET: TAIMEKAITSETÖÖDEL PEAB JÄRGIMA KÕIKI OHUTUSNÕUDEID


Seoses taimekaitse kõrghooaja saabumisega tuletab Põllumajandusamet meelde nõuded taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks. Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmise eesmärgil kehtib Eestis juba aastaid õhust pritsimise ja kõikide õitsvate taimede (sealhulgas ka umbrohtude) pritsimise keeld. Samuti on mesinikel ja taimekaitsetööde tegijatel omavaheline teavitamiskohustus.

Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul võib taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ei lenda (kell 22.00 – 05.00). Põllumehel tuleb vähemalt 48 tundi enne taimekaitsevahendi kasutamist teavitada kõiki mesinikke, kes on endast teada andnud ja kelle mesitarud asuvad 2 km raadiuses pritsitavatest põldudest.

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Järgima peab kõiki kasutusjuhendi nõudeid, sealhulgas ka veekaitsevööndile kehtestatud piiranguid. Pritsimistöid ei tohi teha, kui tuule kiirus on suurem kui 4 m/s ja õhutemperatuur kõrgem kui 25°C, arvestada tuleb ka tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine. Taimekaitsetööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid. Taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.

Taimekaitsevahendeid tohib majandus- ja kutsetegevuses kasutada ainult  isik (professionaalne kasutaja), kes on läbinud vastava koolituse ja omab taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja järgib head taimekaitsetava, integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab kasutatud vahendite kohta arvestust.

Taimekaitsetunnistuseta võivad vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid kasutada hobiaednikud koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel.

Taimekaitsetöödel peab järgima kõiki ohutusnõudeid, et vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale. Ohutusnõuded on järgimiseks kõigile – põllumehed, hobiaednikud, maanteede ja raudteede hooldajad, karuputke tõrjujad, haljastajad ja teised mittepõllumajanduslikel aladel taimekaitsevahendite kasutajad.

Taimekaitsevahendite register 

Taimekaitsetunnistuse kehtivuse päring


Lähem info:
Riina Pärtel
Taimekaitse peaspetsialist
Põllumajandusamet
Tel: 671 2615


Põllumajandusametil on uued taimekaitse valdkonna e-lahendused 

Põllumajandusameti uue infosüsteemi arenduse tulemusel loodud taimekaitsevahendite registri laiem andmestik loob paremad võimalused info kasutamiseks. Lisaks on taimekaitsetunnistuse omanikul nüüd võimalus kontrollida tunnistuse kehtivust avaliku päringu abil.

„Uus taimekaitsevahendite register võimaldab kõigil huvilistel teha erinevaid päringuid. Tooteid saab otsida näiteks toimeaine, kultuuri, kasutusala ja kahjustaja järgi. Olemas on turustuskohad ja nende kontaktandmed,” ütles Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Maris Raudsepp. „Register on eesti- ja ingliskeelne ning selle väljatöötamisel võeti arvesse Euroopa Liidu andmenõudeid,” lisas Raudsepp.

Eestis võib turustada ja kasutada ainult neid taimekaitsevahendeid, mis on kantud taimekaitsevahendite registrisse. Taimekaitseseaduse kohaselt peavad taimekaitsevahendi turustaja, professionaalne kasutaja ja nõustaja olema läbinud taimekaitsekoolituse ning neil peab olema selle läbimist tõendav taimekaitsetunnistus. Taimekaitsetunnistuse väljastab Põllumajandusamet ja see kehtib viis aastat.

Samuti lisandusid Maaeluministeeriumi kliendiportaali uued e-teenused, mis võimaldavad mugavamat ja kiiremat asjaajamist klientidele. „Arendusprojekti eesmärk on lihtsustada taotluste esitamist ning muuta dokumentide menetlemine kiiremaks ja läbipaistvamaks,” ütles Maris Raudsepp. „Ettevõtjad, kes soovivad taimekaitsevahendeid Eestis turustada, saavad esitada elektroonse taotluse kiirelt ja mugavalt kliendiportaalis. Kõiki andmeid saab vajadusel muuta, koheselt saab tasuda riigilõivu ning näha ka kõiki varem esitatud andmeid,” lisas ta.

Põllumajandusameti, Nortal ASi ja Maaeluministeeriumi koostöös loodud e-teenused valmisid Põllumajandusameti uue infosüsteemi mahepõllumajanduse ja taimekaitse valdkondade arendusprojekti raames. Infosüsteemi arendustööde maksumus on 414 970 eurot, millest 382 983 eurot kaetakse Euroopa Regionaalarengu fondi toetusega.

Arendused on osa pikemaajalisest plaanist viia kliendiportaali kõikide Maaeluministeeriumi asutuste teenused. Kliendiportaali sisenemiseks on vaja ID-kaarti.

Taimekaitsevahendite register
Taimekaitsetunnistuse kehtivuse päring
Maaeluministeeriumi kliendiportaal

Lisainfo:
Maris Raudsepp
taimekaitse ja väetise osakonna juhataja
tel 5669 8823
maris.raudsepp@pma.agri.ee

Teate edastas:
Annika Kubja
nõunik, kommunikatsioon
tel 5883 6975
annika.kubja@pma.agri.ee

 

Põllumajandusamet tõhustab väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutamise järelevalvet


Ümberhindamise tulemusel on Euroopa Liidus muutunud väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutustingimused. Seoses uutele nõuetele üleminekuaja lõppemisega tõhustab Põllumajandusamet fumigantide kasutamise järelevalvet.

Kõiki taimekaitsevahendeid võib kasutada ainult tootja poolt registreeritud  tingimustel ja vastavalt pakendil olevale etiketile ning kasutusjuhendile. Fumigant on ka väga mürgine taimekaitsevahend. Fumigeerimisel eraldub väga ohtlik mürgine gaas, mis läbistab kogu töödeldava materjali ning hävitab kahjurid erinevates arengustaadiumites. Hilisemate probleemide vältimiseks tuleks fumigeerimistööde teostajal ja eksportijal veenduda, et väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise nõuded on täidetud ning fumigeeritav kaup vastab sihtriigi nõuetele.

Enamikus riikides peavad sisseveetavad taimed, taimsed saadused ja muud taimsed materjalid vastama antud riigis kehtestatud nõuetele. Fütosanitaarsertifikaat on taime, taimse saaduse või muu objekti taimetervise nõuetekohasust tõendav dokument, mille Eestis väljastab Põllumajandusamet. Nõuetekohaselt läbi viidud fumigeerimine annab kindluse, et eksporditavate taimede ja taimsete saadustega ei levi sihtriiki taimekahjustajad, mis seal on ohtlikuks tunnistatud ning kaubasaadetis läbib ka sihtriigis taimetervise kontrolli tõrgeteta. Ekspordieelse töötluse nõuete eiramisel on Põllumajandusametil õigus keelduda fütosanitaarsertifikaadi väljastamisest.

Põllumajandusameti teabepäev taimsete saaduste eksportijatele toimub 13. septembril 2017 kell 10-12 Põllumajandusameti suures saalis aadressil Teaduse 2, Saku, Harjumaa. 


Kõikidest nõuetest ja järelevalves toimunud muudatustest on juba varasemalt teada antud väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutajatele.
Põllumajandusamet: Selgusid mesilaste hukkumisega seotud täiendavad analüüsitulemused
 

Põllumajandusamet kinnitab, et mõlemast Lääne-Virumaal hukkunud mesilastest võetud proovist, samuti lähiümbruses kasvavatelt rapsipõldudelt võetud proovides on tuvastatud rapsi kasvatamiseks mittelubatud taimekaitsevahendi toimeaine (dimetoaat) jäägid.

Järvamaal ja Tartumaal hukkunud mesilastest taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud.


Veterinaar- ja Toiduameti  kinnitusel  ei põhjustanud Tartumaal mesilaste hukkumist viirused.

Põllumajandusamet jätkab menetlust asjassepuutuvate isikute suhtes. Toetuste taotlejate puhul teavitatakse tuvastatud rikkumistest ka Põllumajanduse Registri ja Informatsiooni Ametit toetuste määramisel arvesse võtmiseks.

Põllumajandusametile on alates 02.07.2017 laekunud 5 mesilaste hukkumisega seotud kaebust.

 

Lähem info:

Annika Kubja
kommunikatsiooni peaspetsialist
Põllumajandusamet
tel 5883 6975
annika.kubja@pma.agri.ee

Martin Altraja
pressiesindaja
Veterinaar- ja Toiduamet
tel 372 5343 6656
e-post:
martin.altraja@vet.agri.eeJärvamaal mesilastest võetud proovidest taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud

Põllumajandusametile (PMA) on laekunud järgmise hukkunud mesilastest taimekaitsevahendite jääkide tuvastamiseks võetud proovi analüüsivastused, mille kohaselt taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud.

„Ühe laekunud kaebusega seoses võetakse kuni 5 proovi: üks proov hukkunud mesilastest haiguste ja teine taimekaitsevahendite jääkide tuvastamiseks. Samuti võetakse 1-3 proovi ümberkaudsetelt põldudelt taimekaitsevahendite võimaliku väärkasutuse tuvastamiseks. See tähendab, et 1 juhtumiga seoses võib laekuda kuni 5 taimekaitsevahendite jääkide lubamatut sisaldust kinnitavat ehk positiivset analüüsitulemust, kuigi iga selline analüüsitulemus ei võrdu mesilaste hukkumise juhtumiga, vaid võib olla kinnituseks taimekaitsevahendite väärkasutuse kohta ümberkaudsetel põldudel“ selgitab PMA kontrolli büroo juhataja Katrin Kikkas.

PMA jätkab teabe avaldamist vastavalt analüüsitulemuste laekumisele. Samuti jätkatakse menetlusi asjassepuutuvate isikute suhtes. Toetuste taotlejate puhul teavitatakse tuvastatud rikkumistest ka Põllumajanduse Registri ja Informatsiooni Ametit (PRIA) toetuste määramisel arvesse võtmiseks.


Lähem info:
Katrin Kikkas
Põllumajandusameti kontrollibüroo juhataja
Tel 5362 3140


Põllumajandusamet juhib tähelepanu taimekaitsevahendite nõuetekohase kasutamise olulisusele

Esialgsetel andmetel tuvastati kolmes proovis taimekaitsevahendite üle lubatud piirmäära kasutamine, mistõttu juhib Põllumajandusamet tähelepanu taimekaitsevahendite nõuetekohase kasutamise olulisusele.

Viimase kahe nädala jooksul on Põllumajandusametile (PMA) laekunud 5 teadet hukkunud mesilastest Lääne-Virumaal, Tartumaal, Võrumaal ja Järvamaal. Kontrolle asjaolude tuvastamiseks viis PMA läbi koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga (VTA). Proovid võetakse nii hukkunud mesilastest kui lähiümbruses kasvavatest taimedest, nii haiguste kui taimekaitsevahendite kasutamise nõuete järgimise tuvastamiseks.

Käesolevaga on laekunud PMA-le nelja  proovi vastused. Ühes hukkunud mesilastest võetud proovis taimekaitsevahendite jääke ei leitud. Kahes hukkunud mesilastest ja ühes  taimsest materjalist võetud proovis on taimekaitsevahendite sisaldus ületanud lubatud piirmäärasid, mis viitab taimekaitsevahendi kasutamise nõuete eiramisele.

PMA jätkab menetlust asjassepuutuvate isikute suhtes. Toetuste taotlejate puhul teavitatakse tuvastatud rikkumistest ka Põllumajanduse Registri ja Informatsiooni Ametit (PRIA) toetuste määramisel arvesse võtmiseks.


Lähem info:
Katrin Kikkas
kontrollibüroo juhataja
Tel 5362 3140

Põllumajandusamet tuletab meelde: taimekaitsetöödel peab järgima kõiki ohutusnõudeid


Seoses taimekaitse kõrghooajaga tuletab Põllumajandusamet meelde nõuded taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks, et vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale. Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmise eesmärgil kehtivad Eestis juba aastaid õhust pritsimise ja õitsvate taimede pritsimise keeld. Samuti on mesinikel ja taimekaitsetööde tegijatel omavaheline teavitamiskohustus.

Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul tuleb taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ei lenda (kell 22.00 – 05.00). Põllumehel tuleb vähemalt 48 tundi enne taimekaitsevahendi kasutamist teavitada kõiki mesinikke, kes on endast teada andnud ja kelle mesitarud asuvad 2 km raadiuses pritsitavatest põldudest. Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) kutsub üles vaatama enne põldude pritsimist Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) mesilate veebikaarti (lülitada sisse vahelehel „Kihid“ märkekast „Mesilad“).

Taimekaitsevahendeid tohib majandus- ja kutsetegevuses kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja järgib integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab kasutatud vahendite kohta arvestust. Taimekaitsetunnistuseta võivad vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid kasutada hobiaednikud koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel.

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Need vahendid on kantud taimekaitsevahendite registrisse. Pritsimistöid ei tohi teha, kui tuule kiirus on suurem kui 4 m/s ja õhutemperatuur kõrgem kui 25°C, arvestades ka tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine. Taimekaitsetööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid. Taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab mesinikele meelde, et neil on kohustus teavitada mesilaste massilisest hukkumisest kohalikku veterinaarkeskust, et VTA saaks muuhulgas õigeaegselt infot ka mesilaste võimaliku haigestumise kohta. Eeskätt on see lisaks vajalik näiteks Ameerika haudemädaniku võimalikult varaseks avastamiseks meie mesilates, kuivõrd Ameerika haudemädanik on suurimat kahju tekitav mesilastaud maailmas ning mesinikel on aastaid olnud kohustus sellest ohtlikust nakkushaigusest VTAd informeerida. Kui on kahtlus, et mesilased on hukkunud taimekaitsevahendite väärkasutamise tagajärjel, tuleb mesinikul teavitada koheselt Põllumajandusameti taimekaitse valdkonna peaspetsialisti oma maakonnas.

Lähem info:
 
Katrin Kikkas
Põllumajandusameti kontrollibüroo juhataja
Tel 5362 3140
 
Harles Kaup
Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise osakonna juhataja
Tel 518 4925


Põllumajandusamet: 1. juunist peavad kasutusel olema uued ohupiktogrammid

1. juunist 2017 lõppeb üleminekuaeg uuele ühtse klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusele. Sellest ajast peab väetise ja taimekaitsevahendite ning teiste võimalikku ohtu põhjustavate kemikaalide pakenditel olema kasutusel ainult uus märgistus.

Ohupiktogrammid ning nendega kaasnevad ohu- ja hoiatuslaused edastavad tarbijale teavet, millist kahju võib vastav aine või segu põhjustada ümbritsevale keskkonnale, inimeste ja loomade tervisele ning kuidas sellisest ohust hoiduda. Oranžile taustale mustaga joonistatud ohusümbolid peavad olema 1. juunist asendatud uute, punase raamiga piktogrammidega.

Euroopa Liit on läinud üle ÜRO väljatöötatud süsteemile, mis tagab ainete ja segude ning neid sisaldavate toodete ühtse klassifitseerimise, märgistamise ning pakendamise kogu maailmas (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1272/2008 ehk CLP määrus). Uue süsteemi loomine osutus vajalikuks, kuna sarnase ohu tähistamiseks kasutati erinevaid sümboleid ning mõnedes riikides oli süsteem ebaühtlane. Taimekaitse ja väetise valdkonnas hakati CLP süsteemile üle minema 2013. aastal.

1. juunist 2017 peavad kõikide CLP määruse alla kuuluvate toodete etikettidel olema ainult uus märgistus. Enne selliselt tähistatud toodete kasutamist tuleb kindlasti lugeda ka ohupiktogrammidega kaasnevaid ohu- ja hoiatuslauseid – nii saab vältida õnnetusi nii kodus kui ka tööl.

Uued ohupiktogrammid:

Rohkem infot CLP määruse kohta saab siit

Lisainfo:
Kaisa Vahtmäe
Põllumajandusameti kontrolli büroo peaspetsialist
tel. 671 2607, 504 5201
kaisa.vahtmae@pma.agri.ee 


 

Põllumajandusamet: taimekaitsetöödel peab järgima kõiki ohutusnõudeid

 

Seoses alanud taimekaitse hooajaga tuletab Põllumajandusamet meelde nõuded taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks. Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmise eesmärgil kehtivad Eestis juba aastaid õhust pritsimise ja õitsvate taimede pritsimise keeld. Samuti on mesinikel ja taimekaitsetööde tegijatel omavaheline teavitamiskohustus.

Erandina võib õistvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutamisjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul tuleb taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ei lenda. Põllumehel tuleb vähemalt 48 tundi enne taimekaitsevahendi kasutamist teavitada kõiki mesinikke, kes on endast teada andnud ja kelle mesipuud asuvad 2 km raadiuses pritsitavatest põldudest.

Taimekaitsevahendeid tohib majandus- ja kutsetegevuses kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja arvestab ka integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab kasutatud vahendite kohta arvestust põlluraamatus. Taimekaitsetunnistuseta võivad vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid kasutada hobiaednikud koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel.

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Need vahendid on kantud taimekaitsevahendite registrisse. Pritsimistöid ei tohi teha, kui tuule kiirus on suurem kui 4 m/s ja õhutemperatuur kõrgem kui 25°C, arvestades ka tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine. Taimekaitsetööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid. Taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.

Taimekaitsetöödel peab järgima kõiki ohutusnõudeid, et vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale.

Lisainfot taimekaitsevahendite kasutamise nõuete kohta saab Põllumajandusameti igas keskuses taimekaitse peaspetsialistilt või taimekaitse ja väetiste osakonna kontrollibüroost.

Lähem info:
Maris Raudsepp
Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja
tel 5669 8823
maris.raudsepp@pma.agri.ee

 

 

Põllumajandusametis arutati taimekaitses kasutatavate hormonaalsüsteemi häirivate ainete määrust

 

Põllumajandusametis toimus huvipoolte esindajate ümarlaud, kus arutati Eesti seisukohti Euroopa Komisjoni poolt liikmesriikidele esitatud hormoonsüsteemi häirivate ainete määruse eelnõu osas.  Eelnõu eesmärk on töötada välja üle-euroopalised teaduspõhised kriteeriumid taimekaitsevahendite koostises kasutatavate hormonaalsüsteemi häirivate ainete määratlemiseks.

Et piirata inimtervisele kahjulike toimeainete kasutamist taimekaitsevahendites, on Euroopa Komisjon esitanud liikmesriikidele määruse eelnõu, mille eesmärk on täpsustada Euroopa Liidu tasandil kehtivat regulatsiooni hormonaalset tasakaalu kahjustavate ainete määratlemiseks. Selleks soovib komisjon seada selged kriteeriumid ainete endokriinse mõju määramiseks nii taimekaitsevahendite kui biotsiidide (sh kodukeemia) osas.

„Eesti on olnud seisukohal, et võimaliku inimtervise ohu ennetamiseks tuleb kriteeriumite sõnastamisel lähtuda ettevaatusprintsiibist,“ ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. „Sellest põhimõttest lähtume ka edaspidi.“ 

Kuna maailmas taimekaitsevahendite toimeainete osas ühist seisukohta ei ole, mõjutaksid Euroopa Liidu tasandil võetavad piirangud just Euroopa Liidu põllumajandustootjate huve. „Kui määrus jõustub, siis osa taimekaitsevahendeid kaob müügilt. See võib raskendada sobiva taimekaitsevahendi leidmist, mistõttu peab otsima alternatiivseid lahendusi ja rohkem mõtlema integreeritud taimekaitsele,“ ütles Kevvai. „Põllumajandusamet on kaardistanud võimalikud asendust vajavad toimeained ja ülevaade selle kohta edastatakse taimekaitsevahendite maaletoojatele.“

Kohtumisele olid kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse, Statera Jätkusuutliku arengu uurimis- ja praktikakeskuse, Eesti Endokrinoloogia Seltsi, Ida-Tallinna Keskhaigla Endokrinoloogiakeskuse, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Rohelise Liikumise, MTÜ Balti Keskkonnafoorumi, Baltic Agro, Bayeri, Nordicu, Oilseedsi, BASF Crop Protection Eesti, Põllumeeste Ühistu Kevili, Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Tervise Arengu Instituudi, MTÜ Eesti Noortalunikud ja MTÜ Noored Rohelised esindajad

Taust

 • Euroopa komisjon tutvustas taimekaitsevahendites kasutatavate hormoonsüsteemi häirivate ainete määruse eelnõud 22. juunil 2016 toimunud taimede, loomade, toidu ning sööda alalise komitee (SCPAFF) istungil.
 • Hormoonsüsteemi häirivate ainete teemal toimus esimene kohtumine sotsiaalpartneritega Põllumajandusametis 2016. aasta septembris. Kohtumisel  jõuti ühisele seisukohale,  et turule ei tohi lubada hormonaalsüsteemi häireid põhjustavaid taimekaitsevahendeid ja eelnõu sõnastus peab lähtuma ettevaatusprintsiibist.
 • Ettevaatusprintsiibist lähtuvalt on aine kasutamise piirangud võimalikud ka siis, kui inimeste kokkupuude ainega on väheoluline.
 • 21. detsembril 2016 toimus Euroopa Komisjonis määruse eelnõu neljas arutelu. Järgmine erakorraline istung toimub eeldatavasti veebruaris.

 

Hobiaednikele lubatud taimekaitsevahendite arv väheneb


Hobiaednikele lubatud taimekaitsevahendite arv vabamüügis väheneb aasta-aastalt. Karmistunud nõuete ja uute teadusuuringute valguses vaadatakse taimekaitsevahendite kasutuslubasid pidevalt üle ning piiratakse nende müüki ja kasutust. Milliseid alternatiivseid taimekaitselahendusi tuleks koduaias kasutada, selgitab Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna registreerimise büroo peaspetsialist Uku Rooni.


Tänase seisuga on hobiaednikele lubatud taimekaitsevahendeid registris 44, kuid mõned on juba lähikuudel kadumas ja üldine vähenemistrend jätkub. Ei ole ka oodata, et turule tuleks palju mitteprofessionaalsetele kasutajatele mõeldud uusi tooteid.


Kasutust piiratakse inimeste tervise ja keskkonna kaitseks


Kindlustamaks taimekaitsevahendite piisavat ohutust viiakse aegajalt läbi täiendavaid uuringuid või vaadatakse üle juba väljastatud lube. Uute uuringutulemuste, ümberklassifitseerimise või karmistunud nõuete valguses võivad muutuda väljastatud loa tingimused – näiteks keelatakse toote müük ja kasutamine hobiaednikele.


Taimekaitseseadus keelab hobiaednikel kasutada tooteid, mis on klassifitseeritud mürgisteks, väga mürgisteks, kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivtoksilisteks.


Pärast toote keelustamist, antakse turustajatele kuni 6 kuud ajapikendust, mille jooksul võib olemasolevad varud müüa. Pärast seda antakse kasutajale ajapikendust veel kuni 1 aasta, et kasutada ära, ladustada või kõrvaldada olemasolevad varud.


Hiljuti juhtus nii toodetega Decis Mega (deltametriin), Effector (ditianoon) ja Topas 100 EC (penkonasool).


Miks kolm laiatarbetoodet hobiaednike valikust eemaldati?

 • Decis Mega on insektitsiid, mille toimeaineks on deltametriin. Toode lubati ekslikult vabamüüki 2014. aastal. Decis Mega on aga klassifitseeritud allaneelamisel mürgiseks, mistõttu on seda lubatud kasutada vaid professionaalsel kasutajal. Otsus selle kohta võeti vastu möödunud aasta 6. juulil. Seega võis Decis Mega müüa veel 6. jaanuarini 2017 ja taimekaitsetunnistuseta kasutada 1 aasta jooksul peale seda (kuni 6. jaanuar 2018).
 • Effector on fungitsiid, mille toimeaineks on ditianoon. Toodet kasutatakse kärntõve vastu luuviljalistel. Euroopa Liidus ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ning pakendamist reguleeriva CLP määruse kohaselt ümberklassifitseeritult on Effector kantserogeenne ja allaneelamisel mürgine. Toodet on lubatud hobiaednikele müüa 17. aprillini 2017 ja ilma taimekaitsetunnistust omamata kasutada 17. aprillini 2018. Hobiaednikele mõeldud alternatiivseid tooteid kärntõve vastu hetkel turul ei ole.
 • Topas 100 EC on fungitsiid, mille toimeaineks on penkonasool. Toode on süsteemne fungitsiid, mida kasutatakse mitmesuguste taimedel esinevate seenhaiguste vastu. CLP määruse kohaselt on Topas 100 EC ümberklassifitseeritud, kui arvatavasti loodet kahjustava toimega (reproduktiivtoksiline). Toodet on lubatud vabamüügis müüa 18. maini 2017 ja ilma taimekaitsetunnistust omamata kasutada 18. maini 2018.

Alternatiivse lahendusena on mõningatel juhtudel vastavalt kahjustajale ja kasutusalale võimalik valida mõni teine vabamüügis olev taimekaitsevahend.


Mida teha, kui kultuurile ja kahjustajale sobivat toodet vabamüügis ei leidu?


Väikeaedadesse sobivad hästi mahepõllumajanduslikud võtted. Taimekahjureid aitavad kontrolli all hoida sobiv külvikord, lubatud looduslikud taimekaitsevahendid, kahjustuskindlamad sordid, kahjurite looduslike vaenlaste soodustamine ja mehaanilised tõrjevõtted. Tänu sellele ei jää taimedesse ka taimekaitsevahendite jääke.


Piisava vajaduse korral tuleks kaaluda taimekaitsekoolituse läbimist. Professionaalsele kasutajale lubatud taimekaitsevahendeid on möödunud aasta lõpu seisuga taimekaitsevahendite registris 408. Kuna tegu on nii inimesele kui keskkonnale ohtlikumate ainetega, siis eeldavad nad kasutajalt ka suuremat teadlikkust. Kolmepäevase koolituse ja eksami eduka sooritamise järel väljastatakse taimekaitsetunnistus viieks aastaks. Kui koolituse läbimine siiski otstarbekas ei tundu, on võimalus tellida taimekaitseteenus professionaalselt kasutajalt.


Hobiaednikke aitab taimekahjustajate tõrjumisel integreeritud taimekaitse


Taimekahjustajate leviku ennetamiseks ja tõrjeks on hobiaednikul soovitav rakendada integreeritud taimekaitse põhimõtteid. See on bioloogiliste, mehaaniliste ja keemiliste taimekaitselahenduste hoolikas kombineerimine, et hoida taimekahjustajad majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel.


Taimekaitsevahendeid, mille seast valida, jääb hobiaednikele järjest vähem. Seda põhjustab ühelt poolt toodete vabamüügist eemaldamine ja teiselt poolt väheste uute toodete turule tulemine. Põhjus, miks mõned näiteks teistes riikides müügil olevad tooted Eesti turule ei jõua, peitub Eesti väiksuses. Tootega turule tulemiseks on turustajal vaja esitada avaldus ja läbida turule lubamise protsess, mis aga ei tasu ennast ära tulevaste klientide väikese arvu tõttu.


Põhilised lahendused hobiaednikele on läbida taimekaitsekoolitus, tellida pritsimisteenus või kasutada mahepõllumajanduslikke ja integreeritud taimekaitse võtteid.

Integreeritud taimekaitse kohta vaata lisaks:

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/taimekasvatus/integreeritud-taimekaitse-pohimotted.pdf

Uku Rooni, Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna registreerimise büroo peaspetsialist Põllumajandusamet väljastab alates 2013.a 1. veebruarist taimekaitsetunnistused plastikkaartidel

Põllumeestele ja taimekaitsevahendite (edaspidi tkv) turustajatele mõeldud taimekaitsetunnistused (edspidi tk-tunnistused) on saanud uue näo – kergesti kuluv pabertunnistus on asendunud püsivama plastikkaardiga, mis oma uue formaadiga mahub nüüd ka igaühe rahakotti, teiste omasuguste sekka.
 
Kuna plastikkaartide trükkimine on võimalik vaid PMA peamajas Sakus, on mõnevõrra muutumas ka tk-tunnistuste väljaandmine. Selleks, et taimekaitsekoolitusele (edaspidi tk-koolitus) tulija saaks oma uue tk-tunnistuse koolituskohas eksami sooritamise järel kohe kätte, on vaja enda osalemisest koolitajale aegsasti teada anda. Koolitaja edastab vähemalt 3 päeva enne koolituse toimumist koolitusele registreerunute andmed (nimi, isikukood, koolitõendi nr) PMA maakonna taimekaitse valdkonna inspektorile, kes lisab ka omaltpoolt vajaliku teabe (tk-tunnistuse nr) ning saadab need taimekaitse osakonda Sakku, kus toimub vajaliku infoga tk-tunnistuste väljatrükkimine. Trükitud tk-tunnistused pannakse Sakust kiirpostiga maakonna inspektori suunas uuesti teele, et need eksamipäeval jagamiseks kohal oleks.
 
Kogu eelnev protseduur ei tähenda aga muidugi seda, et eelneva tk-koolitusele registreerimiseta tk-tunnistust ei saaks. Nende isikute andmed,  kes tulevad tk-koolitusele eelregistreerimiseta, edastab eksamil viibiv taimekaitseinspektor pärast koolitust Sakku ning tunnistuse saab isik kätte mõned päevad hiljem talle sobivast PMA maakonnakeskusest.
 
Lisaks jääb alles võimalus taotleda PMA-st tk-tunnistust koolitusasutusest väljastatud tõendi alusel kolme kuu jooksul tõendi väljaandmise päevast arvates. Selleks tuleb koolitusasutusest väljastatud tõendiga pöörduda endale sobiva maakonna taimekaitse valdkonna inspektori poole. Sellisel juhul tuleb aga arvestada asjaoluga, et tunnistust ei saada kätte samal päeval, vaid sellele tuleb eraldi järele tulla, kui see on PMA maakonna keskusesse saadetud.
 

 

Alates 14. juunist 2011 kohaldatakse taimekaitsevahendite turulelaskmisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009.

Uue määruse art 46 kohaselt võivad liikmesriigid anda peale taimekaitsevahendi loa kehtivuse lõppemist ajapikenduse kuni kuueks kuuks taimekaitsevahendi müügiks ja levitamiseks ning sealt edasi kuni üheks aastaks selle taimekaitsevahendi kasutamiseks, ladustamiseks ja laovarude kõrvaldamiseks.
 


Taimekaitsekoolitust puudutav muudatus

Lugupeetud põllumehed!


Pöörame tähelepanu asjaolule, et vastavalt taimekaitseseadusele saavad taimekaitsetunnistuste omanikud väiksema mahuga jätkukoolituse läbida enne tunnistuse kehtivusaja möödumist. Kui tunnistuse kehtivusaeg on lõppenud, tuleb uuesti läbida ikkagi täismahuga koolitus.
Soovitame põllumeestel oma taimekaitsetunnistused üle vaadata ja hoolikalt kehtivusaega jälgida!

PMA taimekaitse osakond
 
tel: 671 2615