Prindi leht

Ühtlustatud riskinäitajad

 

Euroopa Komisjon hakkas alates 2019. a direktiivi (EL) 2019/782 alusel välja arvutama Euroopa Liidu üleselt ühtlustatud riskinäitajaid, mis võimaldavad hinnata taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevate riskidega seotud suundumusi.

Näitajaid hakatakse kasutama selleks, et hinnata edusamme, mis on tehtud erinevate poliitikasuundade eesmärkide saavutamisel, millega taotletakse taimekaitsevahendite mõju vähendamist inimeste tervisele ja keskkonnale.

2020. a augustiks on välja töötatud kaks ühtlustatud riskinäitajat.

Näitaja HRI 1 (Harmonised Risk Indicator 1) põhineb määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel turule lastud taimekaitsevahendites sisalduvate toimeainete koguste kohta kogutud statistikal ning määruse (EÜ) nr 1185/2009 I lisal (pestitsiidide turulelaskmise statistika), mille alusel komisjonile vastavaid andmeid esitatakse. Eestis kogub andmeid turustatud taimekaitsevahendite kohta Statistikaamet ja need on avaldatud statistika andmebaasis. Statistikaamet esitab need Eurostatile, kes omakorda esitab need Euroopa Komisjonile.


Ühtlustatud riskinäitaja 1 (HRI 1), 2011–2018 (inglise keeles)

Näitaja HRI 2 (Harmonised Risk Indicator 2) põhineb määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 53 alusel taimekaitsevahendite kasutamiseks antud erilubade arvul, mis on komisjonile esitatud vastavalt sama määruse artikli 53 lõikele 1.


Ühtlustatud riskinäitaja 2 (HRI 2), 2011–2018 (inglise keeles)