Prindi leht

Põllumajandusameti keskkonnajuhtimine


Põllumajandusamet omas 2013. kuni 2017. aastani Euroopa keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi (EMAS) sertifikaati, mis tunnustas meie keskkonnasõbralikkust. Edaspidi jätkame keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist osaliselt, ilma Põllumajandusameti halduse alt välja läinud ressursikasutuse seiramisega seotud tegevuste ja kuluka audiitori tõendamistegevuseta. Jätkame keskkonnajuhtimise põhimõtteid järgides, kuid EMAS sertifikaati 2017. aastal uuesti enam ei taotle.

Keskkonnajuhtimise rakendamisega on Põllumajandusamet  võtnud enda ülesandeks süsteemselt hinnata, vähendada ja ennetada oma tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju. Seniseid tegevusi tutvustavad igaaastased Põllumajandusameti keskkonnaaruanded, 2016. aastast Põllumajandusameti tegevuskava aruanne.


Keskkonnapoliitika


Põllumajandusamet töötab selle nimel, et:

 • maaparandushoiuga oleks tagatud olemasolevate maaparandussüsteemide tehnilise seisundi säilimine, seega ka maatulundusmaa viljelusväärtuse säilimine ja riigihoolduses olevate eesvoolude hoiu korraldamisega aidatakse kaasa nende veekogude hea ökoloogilise potentsiaali või seisundi saavutamisele;
 • mahetoodang vastaks kehtestatud nõuetele ja et tarbijale oleks tagatud kindlus mahepõllumajanduslikust tootmisest pärit toodete mahepõllumajandusliku päritolu suhtes;
 • ohtlike taimekahjustajate ja tuulekaera levik oleks tõkestatud ning tõrjemeetmed keskkonnale ja inimese tervisele ohutud;
 • põllumehed saaksid kasutada kvaliteetset seemet ja paljundus- ning istutusmaterjali ja Eesti tingimustesse sobivaid sorte;
 • turustatavad taimekaitsevahendid ja väetised vastaksid kehtestatud kvaliteedi- ning ohutusnõuetele ja taimekaitsevahendite kasutamise mõju keskkonnale oleks võimalikult väike.


Põllumajandusamet juhindub oma tegevustes järgmistest keskkonnahoiu põhimõtetest:

 • järgime oma tegevuses asjakohaste õigusaktide nõudeid;
 • väldime ja vähendame oma tegevusest tulenevat võimalikku kahjulikku keskkonnamõju;
 • kasutame loodusressursse, sh energiat ja vett säästlikult;
 • vähendame jäätmete kogust ja edendame jäätmete taaskasutust;
 • teeme kõik, et tagada oma ametnikele ja töötajatele hea, ohutum ja tervistsäästvam töökeskkond nii kontoris kui ka välitöödel;
 • koolitame ametnikke ja töötajaid keskkonnasäästliku käitumise osas, kaasame neid otsustetegemise protsessi ja anname pidevalt tagasisidet toimuva kohta;
 • tutvustame erinevatele sihtrühmadele keskkonnaga seotud väärtusi;
 • riigiasutusena kaasame kliendid ja koostööpartnerid oma keskkonnategevusse;
 • jälgime, hindame ja parandame oma tegevust pidevalt.

 

Keskkonnaaruanne

 Põllumajandusameti keskkonnaaruanne 2012

 Põllumajandusameti keskkonnaaruanne 2013

 Põllumajandusameti keskkonnaaruanne 2014

 Põllumajandusameti keskkonnaaruanne 2015